MỤC LỤC  

*****              

Con Đường Kinh Hành Bằng Châu Báu 

Phần Nói về Sumedha 

1    – Lịch Sử Đức Phật Dīpaṅkara

2    – Lịch Sử Đức Phật Koṇḍañña

3    – Lịch Sử Đức Phật Maṅgala  

4    – Lịch Sử Đức Phật Sumana 

5    – Lịch Sử Đức Phật Revata

6    – Lịch Sử Đức Phật Sobhita  

7    – Lịch Sử Đức Phật Anomadassī   

8    – Lịch Sử Đức Phật Paduma 

9    – Lịch Sử Đức Phật Nārada 

10  – Lịch Sử Đức Phật Padumuttara 

11  – Lịch Sử Đức Phật Sumedha 

12  – Lịch Sử Đức Phật Sujāta 

13  – Lịch Sử Đức Phật Piyadassī 

14  – Lịch Sử Đức Phật Atthadassī 

15  – Lịch Sử Đức Phật Dhammadassī   

16  – Lịch Sử Đức Phật Siddhattha 

17  – Lịch Sử Đức Phật Tissa  

18  – Lịch Sử Đức Phật Phussa 

19  – Lịch Sử Đức Phật Vipassī  

20  – Lịch Sử Đức Phật Sikhī 

21  – Lịch Sử Đức Phật Vessabhū 

22  – Lịch Sử Đức Phật Kakusandha 

23  – Lịch Sử Đức Phật Koṇāgamana  

24  – Lịch Sử Đức Phật Kassapa 

25  – Lịch Sử Đức Phật Gotama

Chương Tổng Hợp về Chư Phật  

Giảng Giải về Việc Phân Chia Xá-Lợi  

   

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Pháp Sử“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Pháp Sử” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *