CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA CÁC VỊ TỲ KHEO VÀ SỰ GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC PHẬT

 CÂU HỎI “Này các Tỳ-kheo, giả sử rằng một kẻ vô văn phàm phu được tám pháp thế gian đến

Đọc chi tiết