ĐỨC PHẬT TRƯỚC NHỮNG LỜI VU KHỐNG VÀ  LỜI BUỘC TỘI CỦA NÀNG CINCA & LỜI BUỘC TỘI CỦA SUNDARI

ĐỨC PHẬT TRƯỚC NHỮNG LỜI VU KHỐNG Chúng ta biết đức Phật có tất cả những thuộc tính cao quý

Đọc chi tiết

CÂU HỎI CỦA ĐỨC VUA MILANDA & CÂU TRẢ LỜI CỦA THÁNH TĂNG,  ĐỨC PHẬT CŨNG PHẢI DÙNG LÚA NGỰA

CÂU HỎI CỦA ĐỨC VUA MILANDA Liên quan tới sự kiện xảy ra tại làng Pañcasala, ñức Vua Milanda ñã

Đọc chi tiết

THOÁT KHỎI KHỔ VÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ GIŨ SẠCH LO LẮNG, ĐƯỢC DANH VÀ MẤT DANH 

THOÁT KHỎI KHỔ “Người nào diệt trừ được hỷ ưu như vậy sẽ thoát khỏi sanh, già, và chết,” Đức

Đọc chi tiết