PHẦN V – ĐẠI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN – TẬP ĐẾ (SAMUDAYA SACCĀ)

TẬP ĐẾ (SAMUDAYA SACCĀ) Idaṃkho pana, Bhikkhave, dukkha-samudayo ariya saccaṃ: Yāyaṃtaṇhā ponobhavikā nandīrāsahagatā tatra tatrābhinandinī seyathidaṃ, kāmataṇhā, bhavataṇhā, vibhavataṇhā. ‘Này

Đọc chi tiết