TẬP YẾU I – PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI: PHẦN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂU, CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA

Tập Yếu IPhân Tích Giới Tỳ Khưu Ni

Phần Quy Định Tại Đâu

Chương Pāṭidesanīya

Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng. – Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. – Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ―(như trên)―

Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng. ―(như trên)―

Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu mật ong rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu mật ong rồi thọ dụng. ―(như trên)―

Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu đường mía rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu đường mía rồi thọ dụng. ―(như trên)―

Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu cá rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu cá rồi thọ dụng. ―(như trên)―

Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu thịt rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu thịt rồi thọ dụng. ―(như trên)―

Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? ―(như trên)― – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng. ―(như trên)―

Điều pāṭidesanīya đến vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? – Đã được quy định tại thành Sāvatthi. Liên quan đến ai? – Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? – Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng. – Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. ―(như trên)―

Dứt tám điều pāṭidesanīya.

*****

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY

Sau khi yêu cầu bơ lỏng, dầu ăn, và mật ong, đường mía, và luôn cả cá nữa, thịt, sữa tươi, và cả sữa đông, vị tỳ khưu ni (thọ dụng). Tám điều pāṭidesanīya đã được giảng giải bởi đấng Toàn Giác.

Những điều học nào

đã được giải thích chi tiết ở Phân Tích Giới Tỳ khưu,

những điều ấy được rút gọn lại ở Phân Tích Giới Tỳ khưu Ni.

*****

Dứt Phần Quy Định Tại Đâu là thứ nhất.

–ooOoo–

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *