MỤC LỤC

*****

 

BUDDHAVAGGO – PHẨM ĐỨC PHẬT:

 1. Buddhāpadānaṃ – Phật Toàn Giác Ký Sự
 2. Paccekabuddhāpadānaṃ – Phật Độc Giác Ký Sự
 3. Therāpadānaṃ – Trưởng Lão Ký Sự
 4.   Sāriputtattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sāriputta
 5.   Mahāmoggallānattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mahāmoggallāna    
 6.   Mahākassapattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mahākassapa
 7.   Anuruddhattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Anuruddha     
 8.   Puṇṇattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Puṇṇa 
 9.   Upālittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upāli    
 10.   Aññākoṇḍaññattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aññākoṇḍañña 
 11.   Piṇḍolabhāradvājattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piṇḍolabhāradvāja 
 12.   Khadiravaniyarevatattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Khadiravaniyarevata 
 13. Ānandattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ānanda
 14. Uddānaṃ – Phần Tóm Lược    

***

SĪHĀSANADĀYAKAVAGGO – PHẨM SĪHĀSANADĀYAKA:

 1. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanadāyaka
 2. Ekatthambhikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekatthambhika
 3. Nandattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nanda
 4. Cullapanthakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Cullapanthaka
 5. Piḷindivacchattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piḷindivaccha 
 6. Rāhulattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Rāhula
 7. Upasenattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upasena
 8. Raṭṭhapālattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Raṭṭhapāla  
 9. Sopākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sopāka
 10. Sumaṅgalattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumaṅgala   

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

III. SUBHŪTIVAGGO – PHẨM SUBHŪTI:

 1. Subhūtittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Subhūti   
 2. Upavānattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upavāna
 3. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya  
 4. Pañcasīlasamādāniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcasīlasamādāniya   
 5. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Annasaṃsāvaka  
 6. Dhūpadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhūpadāyaka 
 7. Pulinapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapūjaka
 8. Uttariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uttariya
 9. Ekañjalikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjalika  
 10. Khomadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Khomadāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

KUṆḌADHĀNAVAGGO – PHẨM KUṆḌADHĀNA:

 1. Kuṇḍadhānattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kuṇḍadhāna
 2. Sāgatattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sāgata
 3. Mahākaccānattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mahākaccāna 

34.Kāḷudāyittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kāḷudāyī

 1. Mogharājattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mogharāja  
 2. Adhimuttattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta  
 3. Lasuṇadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Lasuṇadāyaka
 4. Āyāgadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Āyāgadāyaka  
 5. Dhammacakkikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhammacakkika 
 6. Kapparukkhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya    

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

UPĀLIVAGGO – PHẨM UPĀLI:

 1. Bhāgineyya-Upālittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhāgineyya-Upāli
 2. Soṇakoṭikaṇṇattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Soṇakoṭikaṇṇa    
 3. Kāḷigodhāputtabhaddiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kāḷigodhāputtabhaddiya  
 4. Sanniṭṭhāpakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sanniṭṭhāpaka
 5. Pañcahatthiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya     
 6. Padumacchadaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumacchadaniya
 7. Sayanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka 
 8. Caṅkamadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Caṅkamadāyaka   
 9. Subhaddattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Subhadda    
 10. Cundattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Cunda

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

VĪJANĪVAGGO – PHẨM VĪJANĪ:

 1. Vidhūpanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vidhūpanadāyaka
 2. Sataraṃsikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sataraṃsika
 3. Sayanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka
 4. Gandhodakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya
 5. Opavayhattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha   
 6. Saparivārāsanattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārāsana    
 7. Pañcadīpakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcadīpaka
 8. Dhajadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadāyaka
 9. Padumattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paduma
 10. Asanabodhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Asanabodhiya     

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

VII. SAKACINTANIYAVAGGO – PHẨM SAKACINTANIYA:

 1. Sakacintaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya
 2. Avopupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Avopupphiya 
 3. Paccāgamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paccāgamaniya    
 4. Parappasādakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Parappasādaka   
 5. Bhisadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadāyaka 
 6. Sucintitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita  
 7. Vatthadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadāyaka   
 8. Ambadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ambadāyaka 
 9. Sumanattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumana     
 10. Pupphacaṅgoṭiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphacaṅgoṭiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược  

***

VIII. NĀGASAMĀLAVAGGO – PHẨM NĀGASAMĀLA:

 1. Nāgasamālattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nāgasamāla  
 2. Padasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka     
 3. Buddhasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka   
 4. Bhisāluvadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhisāluvadāyaka 
 5. Ekasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka  
 6. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasantharadāyaka     
 7. Sūcidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sūcidāyaka 
 8. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pāṭalipupphiya    
 9. Ṭhitañjaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ṭhitañjaliya
 10. Tipadumiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

TIMIRAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM TIMIRAPUPPHIYA:

 1. Timirapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 
 2. Gatasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 
 3. Nipannañjaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nipannañjaliya   
 4. Adhopupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya    
 5. Raṃsisaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Raṃsisaññaka    
 6. Dutiyaraṃsisaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyaraṃsisaññaka   
 7. Phaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka
 8. Saddasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka
 9. Bodhisiñcakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiñcaka
 10. Padumapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumapupphiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

SUDHĀPIṆḌIYAVAGGO – X. PHẨM SUDHAPIṆḌIYA:

 1. Sudhāpiṇḍiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sudhāpiṇḍiya
 2. Sucintitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita    
 3. Aḍḍhacelakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aḍḍhacelaka 
 4. Sūcidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sūcidāyaka
 5. Gandhamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamāliya    
 6. Tipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya
 7. Madhupiṇḍikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Madhupiṇḍika    
 8. Senāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Senāsanadāyaka
 9. Veyyāvaccakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Veyyāvaccaka
 10. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupaṭṭhāka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

Atha vagguddānaṃ – Phần Tóm Lược Các Phẩm    

***

BHIKKHĀDĀYĪVAGGO – XI. PHẨM BHIKKHĀDĀYĪ:

 1. Bhikkhādāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhādāyaka
 2. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ñāṇasaññaka   
 3. Uppalahatthittherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uppalahatthi   
 4. Padapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padapūjaka
 5. Muṭṭhipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Muṭṭhipupphiya
 6. Udakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udakapūjaka    
 7. Naḷamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Naḷamāliya 
 8. Āsanūpaṭṭhāpakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Āsanūpaṭṭhāpaka
 9. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Biḷālidāyaka
 10. Reṇupūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Reṇupūjaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XII. MAHĀPARIVĀRAVAGGO – PHẨM MAHĀPARIVĀRA:

 1. Mahāparivārattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mahāparivāra  
 2. Sumaṅgalattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumaṅgala
 3. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya
 4. Ekāsaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekāsaniya
 5. Suvaṇṇapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Suvaṇṇapupphiya
 6. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    
 7. Buddhasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka  
 8. Maggasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññaka 
 9. Paccupaṭṭhānasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paccupaṭṭhānasaññaka 
 10. Jātipūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Jātipūjaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XIII. SEREYYAKAVAGGO – PHẨM SEREYYAKA:

 1. Sereyyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sereyyaka
 2. Pupphathūpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphathūpiya
 3. Pāyāsadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pāyāsadāyaka  
 4. Gandhodakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya  
 5. Sammukhāthavikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhāthavika    
 6. Kusumāsaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kusumāsaniya  
 7. Phaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka
 8. Ñāṇasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ñāṇasaññaka   
 9. Gandhapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya
 10. Padumapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumapūjaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XIV. SOBHITAVAGGO – PHẨM SOBHITA:

 1. Sobhitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita
 2. Sudassanattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sudassana
 3. Candanapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Candanapūjaka
 4. Pupphachadaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya
 5. Rahosaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Rahosaññaka  
 6. Campakapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya   
 7. Atthasandassakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Atthasandassaka 
 8. Ekapasādaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekapasādaniya 
 9. Sālapupphadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sālapupphadāyaka    
 10. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piyālaphaladāyaka    

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

CHATTAVAGGO – PHẨM CHATTA:

 1. Atichattiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Atichattiya 
 2. Thambhāropakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Thambhāropaka
 3. Vedikārakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka 
 4. Saparivāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saparivāriya
 5. Ummāpupphiyatherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ummāpupphiya  
 6. Anulepadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka
 7. Maggadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maggadāyaka  
 8. Phalakadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phalakadāyaka
 9. Vaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vaṭaṃsakiya    
 10. Pallaṅkadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pallaṅkadāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XVI. BANDHUJĪVAKAVAGGO – PHẨM BANDHUJĪVAKA:

 1. Bandhujīvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka  
 2. Tambapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya
 3. Vīthisammajjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vīthisammajjaka
 4. Kakkārupūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kakkārupūjaka
 5. Mandāravapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapūjaka
 6. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya   
 7. Tiṇasūlakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasūlaka 
 8. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nāgapupphiya 
 9. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya
 10. Kumudadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kumudadāyaka 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XVII. SUPĀRICARIYAVAGGO – PHẨM SUPĀRICARIYA:

 1. Supāricariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Supāricariya
 2. Kaṇaverapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇaverapupphiya
 3. Khajjakadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Khajjakadāyaka
 4. Desapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Desapūjaka 
 5. Kaṇikāracchadaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇikāracchadaniya  
 6. Sappidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka
 7. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Yūthikāpupphiya 
 8. Dussadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dussadāyaka    
 9. Samādapakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Samādapaka
 10. Pañcaṅguliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcaṅguliya    

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XVIII. KUMUDAVAGGO – PHẨM KUMUDA:

 1. Kumudamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamāliya
 2. Nisseṇidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nisseṇidāyaka 
 3. Rattipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Rattipupphiya  
 4. Udapānadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udapānadāyaka
 5. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanadāyaka  
 6. Maggadattikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maggadattika   
 7. Ekadīpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekadīpiya
 8. Maṇipūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maṇipūjaka
 9. Tikicchakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tikicchaka 
 10. Saṅghupaṭṭhākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saṅghupaṭṭhāka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XIX. KUṬAJAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM KUṬAJAPUPPHIYA:

 1. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭajapupphiya
 2. Bandhujīvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka   
 3. Koṭumbariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Koṭumbariya   
 4. Pañcahatthiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya  
 5. Isimuggadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Isimuggadāyaka
 6. Bodhi-upaṭṭhākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bodhi-upaṭṭhāka 
 7. Ekacintikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekacintika
 8. Tikaṇṇipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tikaṇṇipupphiya 
 9. Ekacāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekacāriya
 10. Tivaṇṭipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tivaṇṭipupphiya 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

TAMĀLAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM TAMĀLAPUPPHIYA:

 1. Tamālapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tamālapupphiya 
 2. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇasantharadāyaka
 3. Khaṇḍaphulliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Khaṇḍaphulliya
 4. Asokapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Asokapūjaka   
 5. Aṅkolakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolaka
 6. Kisalayapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kisalayapūjaka
 7. Tindukadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tindukadāyaka
 8. Muṭṭhipūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Muṭṭhipūjaka   
 9. Kiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kiṅkaṇipupphiya
 10. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Yūthikāpupphiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

Atha vagguddānaṃ – Phần Tóm Lược Các Phẩm  

***

XXI. KAṆIKĀRAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM KAṆIKĀRAPUPPHIYA:

 1. Kaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kaṇikārapupphiya
 2. Minelapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya
 3. Kiṅkiṇikapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kiṅkiṇika
 4. Taraṇiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇiya  
 5. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nigguṇḍipupphiya
 6. Udakadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udakadāyaka    
 7. Salalamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Salalamāliya
 8. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Koraṇḍapupphiya
 9. Ādhāradāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ādhāradāyaka  
 10. Vātātapanivāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vātātapanivāriya 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXII. HATTHIVAGGO – PHẨM HATTHI:

 1. Hatthidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidāyaka   
 2. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pānadhidāyaka
 3. Saccasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññaka   
 4. Ekasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka
 5. Raṃsisaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Raṃsisaññaka 
 6. Saṇṭhitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saṇṭhita  
 7. Tālavaṇṭadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tālavaṇṭadāyaka 
 8. Akkantasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka 
 9. Sappidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka    
 10. Pāpanivāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pāpanivāriya   

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXIII. ĀLAMBANADĀYAKAVAGGO – PHẨM ĀLAMBANADĀYAKA:

 1. Ālambanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ālambanadāyaka 
 2. Ajinadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadāyaka
 3. Dvirataniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya
 4. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka
 5. Avyādhikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Avyādhika
 6. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolapupphiya
 7. Sovaṇṇavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sovaṇṇavaṭaṃsakiya
 8. Miñjavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Miñjavaṭaṃsakiya
 9. Sukatāveliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sukatāveliya
 10. Ekavandiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXIV. UDAKĀSANAVAGGO – PHẨM UDAKĀSANA:

 1. Udakāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udakāsanadāyaka
 2. Bhājanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhājanadāyaka 
 3. Sālapūpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sālapūpiya 
 4. Kilañjadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kilañjadāyaka 
 5. Vedikārakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka
 6. Vaṇṇakārattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vaṇṇakāra 
 7. Piyālapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piyālapupphiya
 8. Ambayāgadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgadāyaka
 9. Jagatikārakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Jagatikāraka    
 10. Vāsidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Vāsidāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược    

***

XXV. TUVARADĀYAKAVAGGO – PHẨM TUVARADĀYAKA:

 1. Tuvaradāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradāyaka  
 2. Nāgakesariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nāgakesariya  
 3. Naḷinakesariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Naḷinakesariya
 4. Viravipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Viravipupphiya
 5. Kuṭidhūpakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭidhūpaka    
 6. Pattadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pattadāyaka     
 7. Dhātupūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhātupūjaka    
 8. Sattalipupphapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphapūjaka
 9. Bimbijāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijāliya
 10. Uddāladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uddāladāyaka  

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXVI. THOMAKAVAGGO – PHẨM THOMAKA:

 1. Thomakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Thomaka
 2. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekāsanadāyaka
 3. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    
 4. Ticampakapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ticampakapupphiya 
 5. Sattapāṭaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattapāṭaliya   
 6. Upāhanadākayattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upāhanadākaya
 7. Mañjaripūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mañjaripūjaka
 8. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paṇṇadāyaka   
 9. Kuṭidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kuṭidāyaka
 10. Aggajapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aggajapupphiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXVII. ĀKĀSUKKHIPIYAVAGGO – PHẨM ĀKĀSUKKHIPIYA:

 1. Ākāsukkhipiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ākāsukkhipiya
 2. Telamakkhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Telamakkhiya 
 3. Aḍḍhacandiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aḍḍhacandiya  
 4. Padīpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padīpiya 
 5. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Biḷālidāyaka    
 6. Macchadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Macchadāyaka
 7. Javahaṃsakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Javahaṃsaka  
 8. Salalapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya
 9. Upāgatāsayattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upāgatāsaya
 10. Taraṇiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇiya  

 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXVIII. SUVAṆṆABIMBOHANAVAGGO – PHẨM SUVAṆṆABIMBOHANA:

 1. Suvaṇṇabimbohaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Suvaṇṇabimbohaniya
 2. Tilamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tilamuṭṭhidāyaka
 3. Caṅgoṭakiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Caṅgoṭakiya
 4. Abbhañjanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Abbhañjanadāyaka    
 5. Ekañjaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya
 6. Potthadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Potthadāyaka    
 7. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka
 8. Āluvadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Āluvadāyaka
 9. Ekapuṇḍarīkattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekapuṇḍarīka   
 10. Taraṇīyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Taraṇīya  

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXIX. PAṆṆADĀYAKAVAGGO – PHẨM PAṆṆADĀYAKA:

 1. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paṇṇadāyaka    
 2. Phaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka     
 3. Paccuggamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paccuggamaniya
 4. Ekapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekapupphiya    
 5. Maghavapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Maghavapupphiya
 6. Upaṭṭhākadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Upaṭṭhākadāyaka
 7. Apadāniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Apadāniya
 8. Sattāhapabbajitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattāhapabbajita 
 9. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupaṭṭhāka 
 10. Pubbaṅgamiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pubbaṅgamiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXX. CITAKAPŪJAKAVAGGO – PHẨM CITAKAPŪJAKA:

 1. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    
 2. Pupphadhārakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphadhāraka
 3. Chattadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Chattadāyaka   
 4. Saddasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka  
 5. Gosīsanikkhepakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gosīsanikkhepaka    
 6. Pādapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pādapūjaka
 7. Desakittakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Desakittaka
 8. Saraṇagamaniyatherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya
 9. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ambapiṇḍiya   
 10. Anusaṃsāvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Anusaṃsāvaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

Atha vagguddānaṃ – Phần Tóm Lược Các Phẩm 

***

XXXI. PADUMAKESARIYAVAGGO – PHẨM PADUMAKESARIYA:

 1. Padumakesariyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumakesariya
 2. Sabbagandhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sabbagandhiya
 3. Paramannadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paramannadāyaka    
 4. Dhammasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasaññaka
 5. Phaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka
 6. Sampasādakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sampasādaka   
 7. Ārāmadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ārāmadāyaka   
 8. Anulepadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka
 9. Buddhasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka
 10. Pabbhāradāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pabbhāradāyaka 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

 XXXII. ĀRAKKHADĀYAKAVAGGO – PHẨM ĀRAKKHADĀYAKA:

 1. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka
 2. Bhojanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhojanadāyaka
 3. Gatasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka    
 4. Sattapadumiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattapadumiya 
 5. Pupphāsanadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphāsanadāyaka    
 6. Āsanatthavikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Āsanatthavika  
 7. Saddasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka  
 8. Tiraṃsiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiraṃsiya
 9. Kandalipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kandalipupphiya 
 10. Kumudamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamāliya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXXIII. UMMĀPUPPHIYAVAGGO – PHẨM UMMĀPUPPHIYA:

 1. Ummāpupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ummāpupphiya
 2. Pulinapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapūjaka    
 3. Hāsajanakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Hāsajanaka
 4. Yaññasāmikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Yaññasāmika   
 5. Nimittasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nimittasaññaka
 6. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Annasaṃsāvaka
 7. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Nigguṇḍipupphiya
 8. Sumanāveliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumanāveliya   
 9. Pupphachattiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachattiya
 10. Saparivārachattadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārachattadāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXXIV. GANDHADHŪPIYAVAGGO – PHẨM GANDHADHŪPIYA:

 1. Gandhadhūpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhadhūpiya
 2. Udakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udakapūjaka    
 3. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya
 4. Ekadussadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekadussadāyaka 
 5. Phusitakampiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phusitakampiya
 6. Pabhaṅkarattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pabhaṅkara
 7. Tiṇakuṭidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇakuṭidāyaka
 8. Uttareyyadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uttareyyadāyaka
 9. Dhammasavaṇiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasavaṇiya
 10. Ukkhittapadumiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ukkhittapadumiya    

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXXV. EKAPADUMIYAVAGGO – PHẨM EKAPADUMIYA:

 1. Ekapadumiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekapadumiya  
 2. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya
 3. Dhajadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadāyaka    
 4. Tikiṅkiṇipūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tikiṅkiṇipūjaka
 5. Naḷāgārikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Naḷāgārika
 6. Campakapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya    
 7. Padumapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumapūjaka 
 8. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tiṇamuṭṭhidāyaka    
 9. Tindukaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Tindukaphaladāyaka
 10. Ekañjaliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

***

XXXVI. SADDASAÑÑAKAVAGGO – PHẨM SADDASAÑÑAKA:

 1. Saddasaññakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka   
 2. Yavakalāpiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Yavakalāpiya
 3. Kiṃsukapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kiṃsukapūjaka 
 4. Sakoṭakakoraṇḍadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sakoṭakakoraṇḍadāyaka
 5. Daṇḍadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Daṇḍadāyaka    
 6. Ambayāgudāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgudāyaka 
 7. Supuṭakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Supuṭakapūjaka
 8. Mañcadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadāyaka    
 9. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Saraṇagamaniya
 10. Piṇḍapātikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piṇḍapātika 

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

 

***

XXXVII. MANDĀRAVAPUPPHIYAVAGGO – PHẨM MANDĀRAVAPUPPHIYA:

 1. Mandāravapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapupphiya  
 2. Kakkārupupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kakkārupupphiya
 3. Bhisamuḷāladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bhisamuḷāladāyaka   
 4. Kesarapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kesarapupphiya
 5. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Aṅkolapupphiya
 6. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya    
 7. Uddālapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Uddālapupphiya
 8. Ekacampakapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ekacampakapupphiya
 9. Timirapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya
 10. Salalapupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXXVIII. BODHIVANDAKAVAGGO – PHẨM BODHIVANDAKA:

 1. Bodhivandakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bodhivandaka  
 2. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pāṭalipupphiya 
 3. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya
 4. Paṭṭipupphiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Paṭṭipupphiya  
 5. Sattapaṇṇiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sattapaṇṇiya    
 6. Gandhamuṭṭhiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamuṭṭhiya 
 7. Citakapūjakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Citakapūjaka    
 8. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatālavaṇṭiya    
 9. Sumanadāmiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sumanadāmiya
 10. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kāsumāriphaladāyaka

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

XXXIX. AVAṆṬAPHALAVAGGO – PHẨM AVAṆṬAPHALA:

 1. Avaṇṭaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Avaṇṭaphaladāyaka   
 2. Labujadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Labujadāyaka  
 3. Udumbaraphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Udumbaraphaladāyaka
 4. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladāyaka
 5. Phārusaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Phārusaphaladāyaka
 6. Valliphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Valliphaladāyaka 
 7. Kadaliphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Kadaliphaladāyaka    
 8. Panasaphaladāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Panasaphaladāyaka   
 9. Soṇakoṭivīsattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Soṇakoṭivīsa
 10. Pubbakammapilotikā padānaṃ – Ký Sự tên Pubbakammapilotika

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược 

***

PIḶINDIVACCHAVAGGO – PHẨM PIḶINDIVACCHA:

 1. Piḷindivacchattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Piḷindivaccha    
 2. Selattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sela  
 3. Sabbakittikattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sabbakittika
 4. Madhudāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Madhudāyaka 
 5. Padumakūṭāgāriyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Padumakūṭāgāriya   
 6. Bakkulattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Bakkula  
 7. Girimānandattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Girimānanda
 8. Salalamaṇḍapiyattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Salalamaṇḍapiya 
 9. Sabbadāyakattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Sabbadāyaka    
 10. Ajitattherāpadānaṃ – Ký Sự về Trưởng Lão Ajita

Uddānaṃ – Phần Tóm Lược

Atha vagguddānaṃ – Phần Tóm Lược Các Phẩm 

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Thánh Nhân Ký Sự Tập I“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Thánh Nhân Ký Sự Tập I” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *