MỤC LỤC

*****

SUMEDHĀVAGGO – PHẨM SUMEDHĀ:

 1. Sumedhāpadānaṃ – Ký Sự về Sumedhā         
 2. Mekhalādāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Mekhalādāyikā   
 3. Maṇḍapadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Maṇḍapadāyikā  
 4. Saṅkamanatthāpadānaṃ – Ký Sự về Saṇkamanatthā  
 5. Naḷamālikāpadānaṃ – Ký Sự về Naḷamālikā                  
 6. Ekapiṇḍapātadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Ekapiṇḍapātadāyikā 
 7. Kaṭacchubhikkhādāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Kaṭacchubhikkhādāyikā               
 8. Sattuppalamālikāpadānaṃ – Ký Sự về Sattuppalamālikā
 9. Pañcadīpikāpadānaṃ – Ký Sự về Pañcadīpikā
 10. Udakadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Udakadāyikā
 11. Tassuddānaṃ – Tóm Lược của Phẩm Này                        

***

EKUPOSATHIKAVAGGO – PHẨM MỘT LẦN TRAI GIỚI:

 1. Ekuposathikāpadānaṃ – Ký Sự về Ekuposathikā       
 2. Salalapupphikāpadānaṃ – Ký Sự về Salalapupphikā      
 3. Modakadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Modakadāyikā        
 4. Ekāsanadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Ekāsanadāyikā        
 5. Pañcadīpadāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Pañcadīpadāyikā       
 6. Sālamālikāpadānaṃ – Ký Sự về Sālamālikā                     
 7. Mahāpāpatigotamī-apadānaṃ – Ký sự về Mahāpajāpatigotamī                                            
 8. Khemāpadānaṃ – Ký Sự về Khemā                                    
 9. Uppalavaṇṇāpadānaṃ – Ký Sự về Uppalavaṇṇā            
 10. Paṭācārāpadānaṃ – Ký Sự về Paṭācārā
 11. Tassuddānaṃ – Tóm Lược của Phẩm Này                    

***

III. KUṆḌALAKESIVAGGO – PHẨM KUṆḌALAKESĪ:

 1.    Kuṇḍalakesāpadānaṃ – Ký Sự về Kuṇḍalakesā           
 2.    Kisāgotamī apādānaṃ – Ký Sự về Kisāgotamī              
 3.    Dhammadinnāpadānaṃ – Ký Sự về Dhammadinnā     
 4.    Sakulāpadānaṃ – Ký Sự về Sakulā                                 
 5.    Nandājanapadakalyāṇī apadānaṃ – Ký Sự về Nandā – Mỹ Nhân của Xứ Sở                           
 6.    Soṇāpadānaṃ – Ký Sự về Soṇā                                        
 7.    Bhaddākāpilāni-apadānaṃ – Ký Sự về Bhaddākāpilānī                                                 
 8.   Yasodharāpadānaṃ – Ký Sự về Yasodharā                    
 9.    Dasabhikkhunīsahassāpadānaṃ – Ký Sự về 10.000 vị Tỳ Khưu Ni                                    
 10.   Aṭṭhārasabhikkhunīsahassāpadānaṃ – Ký Sự về 18.000 vị Tỳ Khưu Ni                                       
 11.   Tassuddānaṃ – Tóm Lược của Phẩm Này                    

***

KHATTIYĀVAGGO – PHẨM CÁC NI DÒNG SÁT-ĐẾ-LỴ:

 1.  Yasavatīpamukhabhikkhunīnaṃ apadānaṃ – Ký Sự về các vị Tỳ Khưu Ni đứng đầu là Yasavatī        
 2.  Brahmaṇakaññābhikkhunīnaṃ apadānaṃ – Ký Sự về các vị Tỳ Khưu Ni Thiếu Nữ Bà-la-môn        
 3.  Uppaladāyikāpadānaṃ – Ký Sự về Uppaladāyikā        
 4.  Sigālamātāpadānaṃ – Ký Sự về Sigālamātā                 
 5.  Sukkāpadānaṃ – Ký Sự về Sukkā                                  
 6.  Rūpanandāpadānaṃ – Ký Sự về Rūpanandā                
 7.  Aḍḍhakāsī-apadānaṃ – Ký Sự về Aḍḍhakāsī                
 8.  Puṇṇāpadānaṃ – Ký Sự về Puṇṇā                                   
 9.  Ambapālī-apadānaṃ – Ký Sự về Ambapālī                   
 10.  Pesalāpadānaṃ – Ký Sự về Pesalā                            
 11.  Tassuddānaṃ – Tóm Lược của Phẩm Này                    
 12.  Atha vagguddānaṃ – Tóm Lược của Các Phẩm            

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Thánh Nhân Ký Sự Tập III“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Thánh Nhân Ký Sự Tập III” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *