TAM TẠNG PĀLI – VIỆT tập 32

JĀTAKAPĀLI – BỔN SANH tập I

MỤC LỤC

*****

EKAKANIPĀTO- NHÓM MỘT KỆ NGÔN

 1. APAṆṆAKAVAGGOPHẨM KHÔNG LỖI LẦM
 1. Apaṇṇakajātakaṃ- Bổn sanh Không Lỗi Lầm (25/05/2015)
 2. Vaṇṇupathajātakaṃ- Bổn sanh Bãi Cát (25/05/2015)
 3. Serivāvāṇijajātakaṃ- Bổn sanh Thương Buôn Serivā (25/05/2015)
 4. Cullaseṭṭhijātakaṃ- Bổn sanh Tiểu Triệu Phú (25/05/2015)
 5. Taṇḍulanāḷijātakaṃ- Bổn sanh Đấu Gạo (25/05/2015)
 6. Devadhammajātakaṃ- Bổn sanh Thiên Pháp (25/05/2015)
 7. Kaṭṭhahārijātakaṃ – Bổn sanh Cô Gái Nhặt Củi (25/05/2015)
 8. Gāmaṇijātakaṃ – Bổn sanh Gāmaṇī (25/05/2015)
 9. Makhādevajātakaṃ – Bổn sanh Makhādeva (25/05/2015)
 10. Sukhavihārijātakaṃ – Bổn sanh Vị Sống An Lạc (25/05/2015)

  

 1. SĪLAVAGGOPHẨM GIỚI
 1. Lakkhaṇamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Lakkhaṇa (26/05/2015)
 2. Nigrodhamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Nigrodha (26/05/2015)
 3. Kaṇḍinajātakaṃ – Bổn sanh Mũi Tên (26/05/2015)
 4. Vātamigajātakaṃ – Bổn sanh Con Nai Gió (26/05/2015)
 5. Kharādiyajātakaṃ – Bổn sanh Kharādiyā (26/05/2015)
 6. Tipallatthamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Có Ba Tư Thế Nằm (27/05/2015)
 7. Mālutajātakaṃ – Bổn sanh Gió (27/05/2015)
 8. Matakabhattajātakaṃ – Bổn sanh Thực Phẩm Cúng Vong (27/05/2015)
 9. Āyācitabhattajātakaṃ – Bổn sanh Về Vật Thực Cầu Khấn (27/05/2015)
 10. Naḷapānajātakaṃ – Bổn sanh uống Nước Bằng Ống Sậy (27/05/2015)
 1. KURUṄGAVAGGO – PHẨM SƠN DƯƠNG
 1. Kuruṅgamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Sơn Dương (27/05/2015)
 2. Kukkurajātakaṃ – Bổn sanh Các Con Chó (28/05/2015)
 3. Bhojājānīyajātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Thuần Chủng (28/05/2015)
 4. Ājaññajātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Nòi (28/05/2015)
 5. Titthajātakaṃ – Bổn sanh Bến Tắm (28/05/2015)
 6. Mahilāmukhajātakaṃ – Bổn sanh Voi Mahilāmukha (28/05/2015)
 7. Abhiṇhajātakaṃ – Bổn sanh (Gặp Gỡ) Thường Xuyên (29/05/2015)
 8. Nandivisālajātakaṃ – Bổn sanh Nandivisāla (29/05/2015)
 9. Kaṇhajātakaṃ – Bổn sanh Con Bò Đen (29/05/2015)
 10. Munikajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Munika (29/05/2015)

  

 1. KULĀVAKAVAGGO – PHẨM TỔ CHIM CON
 1. Kulāvakajātakaṃ – Bổn sanh Tổ Chim Con (29/05/2015)
 2. Naccajātakaṃ – Bổn sanh Nhảy Múa (30/05/2015)
 3. Sammodamānajātakaṃ – Bổn sanh Trong Lúc Thân Thiện (30/05/2015)
 4. Macchājātakaṃ – Bổn sanh Con Cá (30/05/2015)
 5. Vaṭṭakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cút Con (30/05/2015)
 6. Sakuṇajātakaṃ – Bổn sanh Các Con Chim (01/06/2015)
 7. Tittirajātakaṃ – Bổn sanh Chim Đa Đa (03/06/2015)
 8. Bakajātakaṃ – Bổn sanh Con Cò (03/06/2015)
 9. Nandajātakaṃ – Bổn sanh Nanda (04/06/2015)
 10. Khadiraṅgārajātakaṃ – Bổn sanh Than Hừng Cây Khadira (04/06/2015)
 1. ATTHAKĀMAVAGGO – PHẨM MONG MỎI SỰ TẤN HÓA
 1. Losakajātakaṃ – Bổn sanh Losaka (07/06/2015)
 2. Kapotakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Bồ Câu (07/06/2015)
 3. Veḷukajātakaṃ – Bổn sanh Veḷuka (07/06/2015)
 4. Makasajātakaṃ – Bổn sanh Con Muỗi (07/06/2015)
 5. Rohiṇijātakaṃ – Bổn sanh Rohiṇī (07/06/2015)
 6. Ārāmadūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn (07/06/2015)
 7. Vāruṇidūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Rượu (07/06/2015)
 8. Vedabbhajātakaṃ – Bổn sanh Vedabbha (07/06/2015)
 9. Nakkhattajātakaṃ – Bổn sanh Ngôi Sao (07/06/2015)
 10. Dummedhajātakaṃ – Bổn sanh Những Kẻ Trí Tồi (08/06/2015)
 1. ĀSIṂSAVAGGO – PHẨM HY VỌNG
 1. Mahāsīlavajātakaṃ – Bổn sanh Sīlavā Vĩ Đại (08/06/2015)
 2. Cūḷajanakajātakaṃ – Tiểu Bổn sanh Janaka (08/06/2015)
 3. Puṇṇapātijātakaṃ – Bổn sanh Vò Rượu Đầy (08/06/2015)
 4. Kiṃphalajātakaṃ – Bổn sanh Trái Cây Gì (08/06/2015)
 5. Pañcāvudhajātakaṃ – Bổn sanh Năm Loại Vũ Khí (08/06/2015)
 6. Kañcanakkhandhajātakaṃ – Bổn sanh Khối Vàng (08/06/2015)
 7. Vānarindajātakaṃ – Bổn sanh Khỉ Chúa (09/06/2015)
 8. Tayodhammajātakaṃ – Bổn sanh Ba Đức Tính (09/06/2015)
 9. Bherivādajātakaṃ – Bổn sanh Tiếng Trống (09/06/2015)
 10. Saṅkhadhamanajātakaṃ – Bổn sanh Thổi Tù Và (09/06/2015)
 1. ITTHIVAGGO – PHẨM NGƯỜI NỮ
 1. Asātamantajātakaṃ – Bổn sanh Chú Thuật Asāta (10/06/2015)
 2. Andhabhūtajātakaṃ – Bổn sanh Ở Trong Bào Thai (10/06/2015)
 3. Takkajātakaṃ – Bổn sanh Sữa Bơ (10/06/2015)
 4. Durājānajātakaṃ – Bổn sanh Khó Hiểu (10/06/2015)
 5. Anabhiratijātakaṃ – Bổn sanh Không Hứng Thú (10/06/2015)
 6. Mudulakkhaṇajātakaṃ – Bổn sanh Đặc Tính Dịu Dàng (10/06/2015)
 7. Ucchaṅgajātakaṃ – Bổn sanh Ở Trong Lòng (10/06/2015)
 8. Sāketajātakaṃ – Bổn sanh Sāketa (11/06/2015)
 9. Visavantajātakaṃ – Bổn sanh Chất Độc Đã Được Ói Ra (11/06/2015)
 10. Kuddālajātakaṃ – Bổn sanh Cái Cuốc (11/06/2015)
 1. VARAṆAVAGGO – PHẨM CÂY VARAṆA
 1. Varaṇajātakaṃ – Bổn sanh Cây Varaṇa (11/06/2015)
 2. Sīlavanāgarājajātakaṃ – Bổn sanh Voi Chúa Giới Hạnh (11/06/2015)
 3. Saccaṃkirajātakaṃ – Bổn sanh Sự Thật Nghe Nói (11/06/2015)
 4. Rukkhadhammajātakaṃ – Bổn sanh Quy Luật Cây Cối (11/06/2015)
 5. Macchajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá (11/06/2015)
 6. Asaṅkiyajātakaṃ – Bổn sanh Không Sợ Sệt (11/06/2015)
 7. Mahāsupinajātakaṃ – Bổn sanh Các Giấc Chiêm Bao Lớn (12/06/2015)
 8. Illīsajātakaṃ – Bổn sanh (Triệu Phú) Illīsa (12/06/2015)
 9. Kharassarajātakaṃ – Bổn sanh Âm Thanh Inh Ỏi (12/06/2015)
 10. Bhīmasenajātakaṃ – Bổn sanh Bhīmasena (12/06/2015)
 1. APĀYIMHAVAGGO – PHẨM CHÚNG TÔI ĐÃ UỐNG
 1. Surāpānajātakaṃ – Bổn sanh Uống Rượu (13/06/2015)
 2. Mittavindajātakaṃ – Bổn sanh Mittavinda (13/06/2015)
 3. Kālakaṇṇijātakaṃ – Bổn sanh Kālakaṇṇī (13/06/2015)
 4. Atthassadvārajātakaṃ – Bổn sanh Cánh Cửa Đưa Đến Tấn Hóa (13/06/2015)
 5. Kimpakkajātakaṃ – Bổn sanh Trái Cây Kiṃpakka (13/06/2015)
 6. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (13/06/2015)
 7. Maṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Các Điềm Lành (13/06/2015)
 8. Sārambhajātakaṃ – Bổn sanh Bò Kéo Sārambha (14/06/2015)
 9. Kuhakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Lừa Gạt (14/06/2015)
 10. Akataññūjātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Vô Ơn (14/06/2015)
 1. LITTAVAGGO – PHẨM ĐÃ ĐƯỢC THOA VÀO
 1. Littajātakaṃ – Bổn Sanh Đã Được Thoa Vào (14/06/2015)
 2. Mahāsārajātakaṃ – Bổn sanh Phẩm Chất Vĩ Đại (15/06/2015)
 3. Vissāsabhojanajātakaṃ – Bổn sanh Thọ Dụng Do Sự Tin Cậy (15/06/2015)
 4. Lomahaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Rởn Lông (15/06/2015)
 5. Mahāsudassanajātakaṃ – Bổn sanh Vua Mahāsudassana (15/06/2015)
 6. Telapattajātakaṃ – Bổn sanh Cái Bát Dầu (15/06/2015)
 7. Nāmasiddhijātakaṃ – Bổn sanh Sự Thành Tựu Của Tên Gọi (15/06/2015)
 8. Kuṭavāṇijajātakaṃ – Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá (15/06/2015)
 9. Parosahassajātakaṃ – Bổn sanh Hơn Một Ngàn Người (15/06/2015)
 10. Asātarūpajātakaṃ – Bổn sanh Hình Thức Không Khoái Lạc (15/06/2015)
 1. PAROSATAVAGGO – PHẨM HƠN MỘT TRĂM NGƯỜI
 1. Parosatajātakaṃ – Bổn sanh Hơn Một Trăm Người (16/06/2015)
 2. Paṇṇikajātakaṃ – Bổn sanh Người Bán Rau (16/06/2015)
 3. Verījātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Thù (16/06/2015)
 4. Mittavindajātakaṃ – Bổn sanh Mittavinda (16/06/2015)
 5. Dubbalakaṭṭhajātakaṃ – Bổn sanh Nhánh Cây Yếu Ớt (16/06/2015)
 6. Udañcanījātakaṃ – Bổn sanh Cái Thùng Xách Nước (16/06/2015)
 7. Sālittakajātakaṃ – Bổn sanh Ném Sỏi (16/06/2015)
 8. Bāhiyajātakaṃ – Bổn sanh Cô Thôn Nữ (16/06/2015)
 9. Kuṇḍapūvajātakaṃ – Bổn sanh Bánh Bột Cám (16/06/2015)
 10. Sabbasaṃhārakapañho – Bổn sanh Câu Hỏi Về Việc Tổng Hợp Mọi Thứ (17/06/2015)
 1. HAṂSAVAGGO – PHẨM THIÊN NGA
 2.   Gadrabhapañho- Câu hỏi về Con Lừa (18/06/2015)
 3. Amarādevipañho- Câu hỏi của Hoàng Hậu Amarā (18/06/2015)
 4. Sigālajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (18/06/2015)
 5. Mitacinatijātakaṃ – Bổn sanh Con Cá Suy Nghĩ Chừng Mực (18/06/2015)
 6. Anusāsikajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Cái Chỉ Dạy (18/06/2015)
 7. Dubbacajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Khó Bảo (18/06/2015)
 8. Tittirajātakaṃ – Bổn sanh Chim Đa Đa (18/06/2015)
 9. Vaṭṭakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cút (18/06/2015)
 10. Akālarāvijātakaṃ – Bổn sanh Gà Gáy Phi Thời (18/06/2015)
 11. Bandhanamokkhajātakaṃ – Bổn sanh Thoát Khỏi Sự Trói Buộc (18/06/2015)
 1. KUSANĀḶIVAGGO – PHẨM CỎ ỐNG KUSA
 1. Kusanāḷijātakaṃ – Bổn sanh Cỏ Ống Kusa (19/06/2015)
 2. Dummedhajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Ngu Muội (19/06/2015)
 3. Naṅgalisajātakaṃ – Bổn sanh Cái Cán Cày (19/06/2015)
 4. Ambajātakaṃ – Bổn sanh Các Quả Xoài (19/06/2015)
 5. Kaṭāhakajātakaṃ – Bổn sanh Kaṭāhaka (19/06/2015)
 6. Asilakkhaṇajātakaṃ – Bổn sanh Tướng Trạng Của Cây Kiếm (19/06/2015)
 7. Kalaṇḍukajātakaṃ – Bổn sanh Kalaṇḍuka (19/06/2015)
 8. Biḷāravatajātakaṃ – Bổn sanh Sự Hành Trì Giả Dối (20/06/2015)
 9. Aggikajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Thờ Lửa (20/06/2015)
 10. Kosiyajātakaṃ – Bổn sanh Kosiyā (20/06/2015)
 1. ASAMPADĀNAVAGGO – PHẨM KHÔNG TIẾP NHẬN
 1. Asampadānajātakaṃ – Bổn sanh Không Tiếp Nhận (20/06/2015)
 2. Pañcagarukajātakaṃ – Bổn sanh Năm Điều Nghiêm Trọng (20/06/2015)
 3. Ghatāsanajātakaṃ – Bổn sanh Ngọn Lửa (20/06/2015)
 4. Jhānasodhanajātakaṃ – Bổn sanh Sự Trong Sạch Của Thiền (20/06/2015)
 5. Candābhajātakaṃ – Bổn sanh Ánh Sáng Của Mặt Trăng (20/06/2015)
 6. Suvaṇṇahaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Con Thiên Nga Vàng (21/06/2015)
 7. Babbukajātakaṃ – Bổn sanh Con Mèo (21/06/2015)
 8. Godhajātakaṃ – Bổn sanh Con Kỳ Đà (21/06/2015)
 9. Ubhatobhaṭṭhajātakaṃ – Bổn sanh Bị Suy Sụp Cả Hai Nơi (21/06/2015)
 10. Kākajātakaṃ – Bổn sanh Con Quạ (21/06/2015)

15. KAKAṆṬAKAVAGGO – PHẨM CON TẮC KÈ

 1. Godhajātakaṃ – Bổn sanh Con Kỳ Đà (21/06/2015)
 2. Sigālajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (21/06/2015)
 3. Virocanajātakaṃ – Bổn sanh Sự Chiếu Sáng (21/06/2015)
 4. Naṅguṭṭhajātakaṃ – Bổn sanh Cái Đuôi Bò (21/06/2015)
 5. Rādhajātakaṃ – Bổn sanh Rādha (21/06/2015)
 6. Kākajātakaṃ – Bổn sanh Bầy Quạ (22/06/2015)
 7. Puppharatajātakaṃ – Bổn sanh Vải Choàng Hoa Đỏ (22/06/2015)
 8. Sigālajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (22/06/2015)
 9. Ekapaṇṇajātakaṃ – Bổn sanh Cây Có Một Lá (22/06/2015)
 10. Sañjīvajātakaṃ – Bổn sanh Sañjīva (22/06/2015)

***

II. DUKANIPĀTO – NHÓM HAI KỆ NGÔN

 1. DAḶHAVAGGO – PHẨM CỨNG RẮN
 1. Rājovādajātakaṃ – Bổn sanh Giáo Giới Đức Vua (23/06/2015)
 2. Sigālajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (23/06/2015)
 3. Sūkarajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Rừng (23/06/2015)
 4. Uragajātakaṃ – Bổn sanh Con Rắn (23/06/2015)
 5. Gaggajātakaṃ – Bổn sanh Gagga (23/06/2015)
 6. Alīnacittajātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Tử Alīnacitta (23/06/2015)
 7. Guṇajātakaṃ – Bổn sanh Công Đức (24/06/2015)
 8. Suhanujātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Suhanu (24/06/2015)
 9. Morajātakaṃ – Bổn sanh Con Công (24/06/2015)
 10. Vinīlakajātakaṃ – Bổn sanh Vinīlaka (24/06/2015)
 1. SANTHAVAVAGGO – PHẨM THÂN THIẾT
 1. Indasamānagottajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Indasamānagotta (24/06/2015)
 2. Santhavajātakaṃ – Bổn sanh Sự Thân Thiết (24/06/2015)
 3. Susīmajātakaṃ – Bổn sanh Vua Susīma (25/06/2015)
 4. Gijjhajātakaṃ – Bổn sanh Chim Diều Hâu (25/06/2015)
 5. Nakulajātakaṃ – Bổn sanh Con Chồn (25/06/2015)
 6. Upasāḷhajātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Upasāḷha (25/06/2015)
 7. Samiddhijātakaṃ – Bổn sanh Trưởng Lão Samiddhi (25/06/2015)
 8. Sakuṇagghijātakaṃ – Bổn sanh Chim Diều Hâu (25/06/2015)
 9. Arakajātakaṃ – Bổn sanh Đạo Sư Araka (26/06/2015)
 10. Kakaṇṭakajātakaṃ – Bổn sanh Con Tắc Kè (26/06/2015)
 1. KALYĀṆADHAMMAVAGGO – PHẨM PHÁP TỐT LÀNH
 1. Kalyāṇadhammajātakaṃ – Bổn sanh Pháp Tốt Lành (26/06/2015)
 2. Daddarajātakaṃ – Bổn sanh Núi Daddara (26/06/2015)
 3. Makkaṭajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ (26/06/2015)
 4. Dutiyamakkaṭajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ – Thứ Nhì (27/06/2015)
 5. Ādiccupaṭṭhānajātakaṃ – Bổn sanh Đứng Hầu Mặt Trời (27/06/2015)
 6. Kaḷāyamuṭṭhijātakaṃ – Bổn sanh Nắm Tay Hạt Đậu (27/06/2015)
 7. Tindukajātakaṃ – Bổn sanh Cây Tinduka (27/06/2015)
 8. Kacchapajātakaṃ – Bổn sanh Con Rùa (27/06/2015)
 9. Satadhammajātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Satadhamma (27/06/2015)
 10. Duddadajātakaṃ – Bổn sanh Vật Khó Cho (27/06/2015)
 1. ASADISAVAGGO – PHẨM KHÔNG THỂ SÁNH BẰNG
 1. Asadisajātakaṃ – Bổn sanh Không Thể Sánh Bằng (27/06/2015)
 2. Saṅgāmāvacarajātakaṃ – Bổn sanh Quen Thuộc Chiến Trận (28/06/2015)
 3. Vāḷodakajātakaṃ – Bổn sanh Nước Đã Được Chắt Lọc (28/06/2015)
 4. Giridattajātakaṃ – Bổn sanh Mã Phu Giridatta (28/06/2015)
 5. Anabhiratijātakaṃ – Bổn sanh Không Hứng Thú (28/06/2015)
 6. Dadhivāhanajātakaṃ – Bổn sanh Vua Dadhivāhana (29/06/2015)
 7. Catumaṭṭhajātakaṃ – Bổn sanh Bốn Điều Làm Say Đắm (29/06/2015)
 8. Sīhakotthukajātakaṃ – Bổn sanh Chó Rừng Lai Sư Tử (29/06/2015)
 9. Sīhacammajātakaṃ – Bổn sanh Tấm Da Sư Tử (29/06/2015)
 10. Sīlānisaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Lợi Ích Của Giới (29/06/2015)
 1. RUHAKAVAGGO – PHẨM QUAN TẾ TỰ RUHAKA
 1. Ruhakajātakaṃ – Bổn sanh Quan Tế Tự Ruhaka (30/06/2015)
 2. Sirikālakaṇṇijātakaṃ – Bổn sanh May Mắn và Bất Hạnh (30/06/2015)
 3. Cullapadumajātakaṃ – Bổn sanh Vua Cullapaduma (30/06/2015)
 4. Maṇicorajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Cướp Ngọc Ma-ni (30/06/2015)
 5. Pabbatūpattharajātakaṃ – Bổn sanh Khu Vực Ở Chân Núi (30/06/2015)
 6. Valāhassajātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Bay (30/06/2015)
 7. Mittāmittajātakaṃ – Bổn sanh Bạn và Thù (30/06/2015)
 8. Rādhajātakaṃ – Bổn sanh Con Vẹt Rādha (30/06/2015)
 9. Gahapatijātakaṃ – Bổn sanh Chủ Nhà (01/07/2015)
 10. Sādhusīlajātakaṃ – Bổn sanh Giới Hạnh Tốt Lành (01/07/2015)
 1. NATAṂDAḶHAVAGGO – PHẨM VIỆC ẤY KHÔNG RẮN CHẮC
 1. Bandhanāgārajātakaṃ – Bổn sanh Trói Buộc Tại Gia (01/07/2015)
 2. Keḷisīlajātakaṃ – Bổn sanh Thói Quen Đùa Giỡn (01/07/2015)
 3. Khandhavattajātakaṃ – Bổn sanh Phận Sự Tổng Hợp (01/07/2015)
 4. Vīrakajātakaṃ – Bổn sanh Con Quạ Vīraka (02/07/2015)
 5. Gaṅgeyyajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá Sông Gaṅgā (02/07/2015)
 6. Kuruṅgamigajātakaṃ – Bổn sanh Con Sơn Dương (03/07/2015)
 7. Assakajātakaṃ – Bổn sanh Vua Assaka (03/07/2015)
 8. Suṃsumārajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá Sấu (03/07/2015)
 9. Kakkarajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Rừng (03/07/2015)
 10. Kandagaḷakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Kandagaḷaka (03/07/2015)
 1. BĪRAṆATTHAMBHAKAVAGGO – PHẨM ĐÁM CỎ BĪRAṆA
 1. Somadattajātakaṃ – Bổn sanh Somadatta (04/07/2015)
 2. Ucchiṭṭhabhattajātakaṃ – Bổn sanh Bữa Ăn Còn Thừa (04/07/2015)
 3. Bharujātakaṃ – Bổn sanh Vua Bharu (04/07/2015)
 4. Puṇṇanadījātakaṃ – Bổn sanh Con Sông Đầy Nước (04/07/2015)
 5. Kacchapajātakaṃ – Bổn sanh Con Rùa (04/07/2015)
 6. Macchajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá (05/07/2015)
 7. Seggujātakaṃ – Bổn sanh Thôn Nữ Seggu (05/07/2015)
 8. Kūṭavāṇijajātakaṃ – Bổn sanh Thương Buôn Xảo Trá (05/07/2015)
 9. Garahitajātakaṃ – Bổn sanh Bị Chê Trách (05/07/2015)
 10. Dhammaddhajajātakaṃ – Bổn sanh Ngọn Cờ Đạo Đức (05/07/2015)
 1. KĀSĀVAVAGGO – PHẨM Y CA-SA
 1. Kāsāvajātakaṃ – Bổn sanh y ca-sa (05/07/2015)
 2. Cūḷanandiyajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ Cūḷanandiya (05/07/2015)
 3. Puṭabhattajātakaṃ – Bổn sanh Gói Cơm (06/07/2015)
 4. Kumbhīlajātakaṃ – Bổn sanh Con Cá Sấu (06/07/2015)
 5. Khantivaṇṇanajātakaṃ – Bổn sanh Ca Ngợi Sự Kham Nhẫn (06/07/2015)
 6. Kosiyajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Cú (07/07/2015)
 7. Gūthapāṇakajātakaṃ – Bổn sanh Bọ Rầy Uống Phân (07/07/2015)
 8. Kāmanītajātakaṃ – Bổn sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng (07/07/2015)
 9. Palāsijātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Đào Thoát (07/07/2015)
 10. Dutiyapalāsijātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Đào Thoát thứ nhì (07/07/2015)
 1. UPĀHANAVAGGO – PHẨM ĐÔI GIÀY
 1. Upāhanajātakaṃ – Bổn sanh Đôi Giày (08/07/2015)
 2. Vīṇāthūṇajātakaṃ – Bổn sanh Cây Đàn vīṇā (08/07/2015)
 3. Vikaṇṇakajātakaṃ – Bổn sanh Mũi Tên (08/07/2015)
 4. Asitābhūjātakaṃ – Bổn sanh Nàng Asitābhū (09/07/2015)
 5. Vacchanakhajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Vacchanakha (09/07/2015)
 6. Bakajātakaṃ – Bổn sanh Con Cò (13/07/2015)
 7. Sāketajātakaṃ – Bổn sanh Tại Sāketa (13/07/2015)
 8. Ekapadajātakaṃ – Bổn sanh Một Chữ (14/07/2015)
 9. Haritamātujātakaṃ – Bổn sanh Con Ếch Xanh (14/07/2015)
 10. Mahāpiṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Vua Mahāpiṅgala (14/07/2015)
 1. SIGĀLAVAGGO – PHẨM CHÓ RỪNG
 1. Sabbadāṭhajātakaṃ – Bổn sanh Mọi Loài Thú Có Nanh (15/07/2015)
 2. Sunakhajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó (15/07/2015)
 3. Guttilajātakaṃ – Bổn sanh Nhạc Sĩ Guttila (15/07/2015)
 4. Vīticchajātakaṃ – Bổn sanh Xa Lìa Ước Muốn (15/07/2015)
 5. Mūlapariyāyajātakaṃ – Bổn sanh Phương Pháp Căn Bản (15/07/2015)
 6. Telovādajātakaṃ – Bổn sanh Giáo Giới Về Dầu Ăn (16/07/2015)
 7. Pādañjalijātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Tử Pādañjali (16/07/2015)
 8. Kiṃsukopamajātakaṃ – Bổn sanh Ví Dụ Về Cây Kiṃsuka (16/07/2015)
 9. Sālakajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ Sālaka (16/07/2015)
 10. Kapijātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ (17/07/2015)

***

III. TIKANIPĀTO – NHÓM BA KỆ NGÔN

 1. SAṄKAPPAVAGGO – PHẨM TƯ DUY
 1. Saṅkappajātakaṃ – Bổn sanh Tư Duy (17/07/2015)
 2. Tilamuṭṭhijātakaṃ – Bổn sanh Nắm Hạt Mè (17/07/2015)
 3. Maṇikaṇṭhajātakaṃ – Bổn sanh Rồng Chúa Maṇikaṇṭha (18/07/2015)
 4. Kuṇḍakakucchisindhavajātakaṃ – Bổn sanh Ngựa Nòi Với Bụng Cám Gạo Đỏ (18/07/2015)
 5. Sukajātakaṃ – Bổn sanh Con Két (18/07/2015)
 6. Jarūdapānajātakaṃ – Bổn sanh Cái Giếng Cũ (18/07/2015)
 7. Gāmaṇicaṇḍajātakaṃ – Bổn sanh Người Hầu Gāmaṇicaṇḍa (18/07/2015)
 8. Mandhātujātakaṃ – Bổn sanh Vua Chuyển Luân Mandhātu (18/07/2015)
 9. Tirīṭavacchajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Tirīṭavaccha (18/07/2015)
 10. Dūtajātakaṃ – Bổn sanh Sứ Giả (18/07/2015)
 1. PADUMAVAGGO – PHẨM HOA SEN
 1. Padumajātakaṃ – Bổn sanh Hoa Sen (18/07/2015)
 2. Mudupāṇijātakaṃ – Bổn sanh Bàn Tay Mềm Mại (19/07/2015)
 3. Cullapalobhanajātakaṃ – Bổn sanh Sự Cám Dỗ Nhỏ (19/07/2015)
 4. Mahāpanādajātakaṃ – Bổn sanh Vua Mahāpanāda (19/07/2015)
 5. Khurappajātakaṃ – Bổn sanh Mũi Tên (20/07/2015)
 6. Vātaggajātakaṃ – Bổn sanh Con Ngựa Vātagga (20/07/2015)
 7. Kakkaṭakajātakaṃ – Bổn sanh Con Cua (20/07/2015)
 8. Ārāmadūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Khu Vườn (21/07/2015)
 9. Sujātajātakaṃ – Bổn sanh Nàng Sujātā (21/07/2015)
 10. Ulūkajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Cú (22/07/2015)
 1. ARAÑÑAVAGGO – PHẨM KHU RỪNG
 1. Udapānadūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Bẩn Giếng Nước (22/07/2015)
 2. Vyagghajātakaṃ – Bổn sanh Con Cọp (23/07/2015)
 3. Kacchapajātakaṃ – Bổn sanh Con Rùa (23/07/2015)
 4. Lolajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Tham Lam (23/07/2015)
 5. Rucirajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Xinh Xắn (23/07/2015)
 6. Kurudhammajātakaṃ – Bổn sanh Tập Quán Xứ Kuru (23/07/2015)
 7. Romakajātakaṃ – Bổn sanh Bồ Câu Romaka (24/07/2015)
 8. Mahisajātakaṃ – Bổn sanh Con Trâu (24/07/2015)
 9. Satapattajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Gõ Kiến (24/07/2015)
 10. Puṭadūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Làm Hỏng Cái Giỏ (24/07/2015)
 1. ABBHANTARAVAGGO – PHẨM CHÍNH GIỮA
 1. Abbhantarajātakaṃ – Bổn sanh Chính Giữa (25/07/2015)
 2. Seyyaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Tốt Hơn Một Phần (25/07/2015)
 3. Vaḍḍhakīsūkarajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Rừng Của Người Thợ Mộc (26/07/2015)
 4. Sirijātakaṃ – Bổn sanh Sự May Mắn (26/07/2015)
 5. Maṇisūkarajātakaṃ – Bổn sanh Ngọc Ma-ni Và Heo Rừng (27/07/2015)
 6. Sālukajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Sāluka (27/07/2015)
 7. Lābhagarahajātakaṃ – Bổn sanh Chê Trách Lợi Lộc (27/07/2015)
 8. Macchuddānajātakaṃ – Bổn sanh Phần Cá Dành Riêng (27/07/2015)
 9. Nānācchandajātakaṃ – Bổn sanh Các Mong Muốn Khác Nhau (27/07/2015)
 10. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (27/07/2015)
 1. KUMBHAVAGGO – PHẨM CÁI HŨ
 1. Bhadraghaṭajātakaṃ – Bổn sanh Cái Bình Tốt Lành (28/07/2015)
 2. Supattajātakaṃ – Bổn sanh Quạ Vương Supatta (28/07/2015)
 3. Kāyavicchandajātakaṃ – Bổn sanh Không Còn Mong Muốn Ở Thân (29/07/2015)
 4. Jambukhādakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Nhai Trái Đào Đỏ (29/07/2015)
 5. Antajātakaṃ – Bổn sanh Hạng Chót (29/07/2015)
 6. Samuddajātakaṃ – Bổn sanh Biển Cả (29/07/2015)
 7. Kāmavilāpajātakaṃ – Bổn sanh Lời Than Vãn Về Điều Mong Muốn(29/07/2015)
 8. Udumbarajātakaṃ – Bổn sanh Cây Sung (30/07/2015)
 9. Komāyaputtajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Komāyaputta (30/07/2015)
 10. Vakajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Sói (30/07/2015)

***

  

IV. CATUKKANIPĀTO – NHÓM BỐN KỆ NGÔN

 1. VIVARAVAGGO – PHẨM HÃY MỞ RA
 1. Cullakāliṅgajātakaṃ – Bổn sanh Vua Cullakāliṅga (31/07/2015)
 2. Mahā-assārohajātakaṃ – Bổn sanh Vị Đại Kỵ Sĩ (31/07/2015)
 3. Ekarājajātakaṃ – Bổn sanh Vua Ekarāja (31/07/2015)
 4. Daddarajātakaṃ – Bổn sanh Con Rắn Daddara (01/08/2015)
 5. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (01/08/2015)
 6. Sujātājātakaṃ – Bổn sanh Nàng Sujātā (01/08/2015)
 7. Palāsajātakaṃ – Bổn sanh Cây Palāsa (01/08/2015)
 8. Javasakuṇajātakaṃ – Bổn sanh Chim Gõ Kiến (02/08/2015)
 9. Chavakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Cùng Đinh (02/08/2015)
 10. Sayhajātakaṃ – Bổn sanh Quan Đại Thần Sayha (02/08/2015)
 1. PUCIMANDAVAGGO – PHẨM CÂY PUCIMANDA
 1. Pucimandajātakaṃ – Bổn sanh Cây Pucimanda (03/08/2015)
 2. Kassapamandiyajātakaṃ – Bổn sanh Kassapa và Kẻ Khờ Dại (03/08/2015)
 3. Khantivādijātakaṃ – Bổn sanh Vị Thuyết Về Nhẫn Nại (03/08/2015)
 4. Lohakumbhijātakaṃ – Bổn sanh Địa Ngục Chậu Đồng (04/08/2015)
 5. Maṃsajātakaṃ – Bổn sanh Miếng Thịt (04/08/2015)
 6. Sasajātakaṃ – Bổn sanh Con Thỏ (04/08/2015)
 7. Matarodanajātakaṃ – Bổn sanh Khóc Người Đã Chết
 8. Kaṇaverajātakaṃ – Bổn sanh Hoa Kaṇavera (05/08/2015)
 9. Tittirajātakaṃ – Bổn sanh Chim Đa Đa (05/08/2015)
 10. Succajajātakaṃ – Bổn sanh Vật Dễ Thí Bỏ (05/08/2015)
 1. KUṬIDŪSAKAVAGGO – PHẨM KẺ PHÁ HOẠI CỐC LIÊU
 1. Kuṭidūsakajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Phá Hoại Cốc Liêu (05/08/2015)
 2. Daddabhajātakaṃ – Bổn sanh Tiếng Động Ầm Ầm (06/08/2015)
 3. Brahmadattajātakaṃ – Bổn sanh Vua Brahmadatta (06/08/2015)
 4. Cammasāṭakajātakaṃ – Bổn sanh Tấm Choàng Da Thú (06/08/2015)
 5. Godhajātakaṃ – Bổn sanh Con Kỳ Đà (06/08/2015)
 6. Kakkārujātakaṃ – Bổn sanh Hoa Kakkāru (06/08/2015)
 7. Kākātijātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Hậu Kākātī (07/08/2015)
 8. Ananusociyajātakaṃ – Bổn sanh Không Nên Sầu Muộn (07/08/2015)
 9. Kāḷabāhujātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ Kāḷabāhu (07/08/2015)
 10. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (07/08/2015)
 1. KOKĀLIKAVAGGO- PHẨM KOKĀLIKA
 1. Kokālikajātakaṃ – Bổn sanh Kokālika (08/08/2015)
 2. Rathalaṭṭhijātakaṃ – Bổn sanh Gậy Điều Khiển Xe Ngựa (08/08/2015)
 3. Pakkagodhajātakaṃ – Bổn sanh Con Kỳ Đà Nướng Chín (08/08/2015)
 4. Rājovādajātakaṃ – Bổn sanh Giáo Huấn Đức Vua (08/08/2015)
 5. Jambukajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Rừng (08/08/2015)
 6. Brahāchattajātakaṃ – Bổn sanh Vị Chatta Vĩ Đại (09/08/2015)
 7. Pīṭhajātakaṃ – Bổn sanh Ghế Ngồi (09/08/2015)
 8. Thusajātakaṃ – Bổn sanh Vỏ Trấu (09/08/2015)
 9. Bāverujātakaṃ – Bổn sanh Xứ Bāveru (09/08/2015)
 10. Visayhajātakaṃ – Bổn sanh Trưởng Giả Visayha (10/08/2015)
 1. CŪḶAKUṆĀLAVAGGO – PHẨM TIỂU KUṆĀLA
 1. Kinnarījātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Hậu Kinnarī (11/08/2015)
 2. Vānarajātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ (12/08/2015)
 3. Kuntinījātakaṃ – Bổn sanh Chim Dẽ Cái (12/08/2015)
 4. Ambacorajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Trộm Xoài (12/08/2015)
 5. Gajakumbhajātakaṃ – Bổn sanh Con Rùa (12/08/2015)
 6. Kesavajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Kesava (13/08/2015)
 7. Ayakūṭajātakaṃ – Bổn sanh Cái Búa Sắt (13/08/2015)
 8. Āraññajātakaṃ – Bổn sanh Khu Rừng (13/08/2015)
 9. Sandhibhedajātakaṃ – Bổn sanh Chia Rẽ Mối Liên Kết (14/08/2015)
 10. Devatāpañhajātakaṃ – Bổn sanh Các Câu Hỏi Của Vị Thiên Nhân (14/08/2015)

***

V. PAÑCAKANIPĀTO – NHÓM NĂM KỆ NGÔN

 1. MAṆIKUṆḌALAVAGGO – PHẨM BÔNG TAI NGỌC MA-NI
 1. Maṇikuṇḍalajātakaṃ – Bổn sanh Bông Tai Ngọc Ma-ni (15/08/2015)
 2. Sujātajātakaṃ – Bổn sanh Thanh Niên Sujāta (15/08/2015)
 3. Dhonasākhajātakaṃ – Bổn sanh Cành Cây Tỏa Rộng (16/08/2015)
 4. Uragajātakaṃ – Bổn sanh Con Rắn (16/08/2015)
 5. Ghatajātakaṃ – Bổn sanh Vua Ghata (17/08/2015)
 6. Kāraṇḍiyajātakaṃ – Bổn sanh Thanh Niên Kāraṇḍiya (17/08/2015)
 7. Laṭukikajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cút (17/08/2015)
 8. Culladhammapālajātakaṃ – Tiểu Bổn sanh Dhammapāla (18/08/2015)
 9. Suvaṇṇamigajātakaṃ – Bổn sanh Con Nai Vàng (18/08/2015)
 10. Susandhijātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Hậu Susandhi (19/08/2015)
 1. VAṆṆĀROHAVAGGO – PHẨM MÀU DA VÀ DÁNG VÓC
 1. Vaṇṇārohajātakaṃ – Bổn sanh Màu Da và Dáng Vóc (19/08/2015)
 2. Sīlavīmaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Suy Xét Về Giới (20/08/2015)
 3. Hirijātakaṃ – Bổn sanh Sự Liêm Sỉ (20/08/2015)
 4. Khajjopaṇakapañho – Bổn sanh Con Đom Đóm (20/08/2015)
 5. Ahituṇḍikajātakaṃ – Bổn sanh Người Bắt Rắn (21/08/2015)
 6. Gumbiyajātakaṃ – Bổn sanh Dạ-xoa Gumbiya (21/08/2015)
 7. Sāḷiyajātakaṃ – Bổn Sanh Con chim Sáo (21/08/2015)
 8. Tacasārajātakaṃ – Bổn sanh Cật Của Cây Tre (22/08/2015)
 9. Mittavindakajātakaṃ – Bổn sanh Mittavindaka (22/08/2015)
 10. Palāsajātakaṃ – Bổn sanh Cây Palāsa (22/08/2015)
 1. AḌḌHAVAGGO – PHẨM MỘT NỬA
 1. Dīghitikosalajātakaṃ – Bổn sanh Vua Dīghiti Xứ Kosala (23/08/2015)
 2. Migapotajātakaṃ – Bổn sanh Nai Con (23/08/2015)
 3. Mūsikajātakaṃ – Bổn sanh Con Chuột (23/08/2015)
 4. Culladhanuggahajātakaṃ – Bổn sanh Tiểu Xạ Thủ (24/08/2015)
 5. Kapotajātakaṃ – Bổn sanh Chim Bồ Câu (24/08/2015)

***

VI. CHAKKANIPĀTO – NHÓM SÁU KỆ NGÔN

 1. AVĀRIYAVAGGO – PHẨM GÃ CHÈO ĐÒ
 1. Avāriyajātakaṃ – Bổn sanh Gã Chèo Đò (25/08/2015)
 2. Setaketujātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Setaketu (25/08/2015)
 3. Darīmukhajātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Darīmukha (25/08/2015)
 4. Nerujātakaṃ – Bổn sanh Núi Neru (26/08/2015)
 5. Āsaṅkajātakaṃ – Bổn sanh Nàng Āsaṅkā (26/08/2015)
 6. Migālopajātakaṃ – Bổn sanh Kên Kên Migālopa (27/08/2015)
 7. Sirikālakaṇṇijātakaṃ – Bổn sanh Tiên Nữ Sirī và Kālakaṇṇī (27/08/2015)
 8. Kukkuṭajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Trống (28/08/2015)
 9. Dhammadhajajātakaṃ – Bổn sanh Biểu Hiện Đạo Đức (28/08/2015)
 10. Nandiyamigajātakaṃ – Bổn sanh Con Nai Nandiyamiga (29/08/2015)
 1. SENAKAVAGGO – PHẨM VUA SENAKA
 1. Kharaputtajātakaṃ – Bổn sanh Con Lừa (30/08/2015)
 2. Sūcijātakaṃ – Bổn sanh Cây Kim (30/08/2015)
 3. Tuṇḍilajātakaṃ – Bổn sanh Con Heo Tuṇḍila (31/08/2015)
 4. Suvaṇṇakakkaṭakajātakaṃ – Bổn sanh Con Cua Vàng (31/08/2015)
 5. Mayhakajātakaṃ – Bổn sanh Loài Chim Mayhaka (31/08/2015)
 6. Dhajaviheṭhajātakaṃ – Bổn sanh Phá Hủy Biểu Tượng (01/09/2015)
 7. Bhisapupphajātakaṃ – Bổn sanh Củ Sen và Hoa Sen (01/09/2015)
 8. Vighāsajātakaṃ – Bổn sanh Vật Thực Còn Thừa (01/09/2015)
 9. Vaṭṭakajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cút (02/09/2015)
 10. Kākajātakaṃ – Bổn sanh Con Quạ (02/09/2015)

***

VII. SATTAKANIPĀTO – NHÓM BẢY KỆ NGÔN

 1. KUKKUVAGGO – PHẨM KUKKU
 1. Kukkujātakaṃ – Bổn sanh Kukku (03/09/2015)
 2. Manojajātakaṃ – Bổn sanh Sư Tử Manoja (04/09/2015)
 3. Sutanujātakaṃ – Bổn sanh Thanh Niên Sutanu (04/09/2015)
 4. Gijjhajātakaṃ – Bổn sanh Chim Kên Kên (04/09/2015)
 5. Dabbhapupphajātakaṃ – Bổn sanh Bông Hoa Cỏ (05/09/2015)
 6. Dasaṇṇakajātakaṃ – Bổn sanh Cây Gươm Xứ Dasaṇṇa (06/09/2015)
 7. Sattubhastajātakaṃ – Bổn sanh Túi Da Đựng Bánh (11/09/2015)
 8. Aṭṭhisenajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn sĩ Aṭṭhisena (12/09/2015)
 9. Kapijātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ (12/09/2015)
 10. Bakabrahmajātakaṃ – Bổn sanh Phạm Thiên Baka (13/09/2015)
 1. GANDHĀRAVAGGO – PHẨM GANDHĀRA
 1. Gandhārajātakaṃ – Bổn sanh Gandhāra (13/09/2015)
 2. Mahākapijātakaṃ – Bổn sanh Con Khỉ Chúa (14/09/2015)
 3. Kumbhakārajātakaṃ – Bổn sanh Người Làm Đồ Gốm (14/09/2015)
 4. Daḷhadhammajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Daḷhadhamma (19/09/2015)
 5. Somadattajātakaṃ – Bổn sanh Con Voi Somadatta (19/09/2015)
 6. Susīmajātakaṃ – Bổn sanh Vua Susīma (20/09/2015)
 7. Koṭisimbalijātakaṃ – Bổn sanh Thần Cây Bông Vải (20/09/2015)
 8. Dhūmakārijātakaṃ – Bổn sanh Gã Chăn Dê Dhūmakārī (21/09/2015)
 9. Jāgarajātakaṃ – Bổn sanh Người Tỉnh Thức (21/09/2015)
 10. Kummāsapiṇḍajātakaṃ – Bổn sanh Phần Cháo Đặc (22/09/2015)
 11. Parantapajātakaṃ – Bổn sanh Nô Tỳ Paranta (22/09/2015)

***

VIII. AṬṬHAKANIPĀTO – NHÓM TÁM KỆ NGÔN

KACCĀNIVAGGO – PHẨM BÀ KACCĀNI

 1. Kaccānijātakaṃ – Bổn sanh Bà Kaccāni (23/09/2015)
 2. Aṭṭhasaddajātakaṃ – Bổn sanh Tám Âm Thanh (23/09/2015)
 3. Sulasājātakaṃ – Bổn sanh Nàng Sulasā (24/09/2015)
 4. Sumaṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Gã Giữ Vườn Sumaṅgala (25/09/2015)
 5. Gaṅgamālajātakaṃ – Bổn sanh Thợ Cạo Gaṅgamāla (26/09/2015)
 6. Cetiyajātakaṃ – Bổn sanh Vua Cetiya (26/09/2015)
 7. Indriyajātakaṃ – Bổn sanh Các Giác Quan (27/09/2015)
 8. Ādittajātakaṃ – Bổn sanh Bị Cháy Rực (27/09/2015)
 9. Aṭṭhānajātakaṃ – Bổn sanh Sự Việc Không Xảy Ra (28/09/2015)
 10. Dīpijātakaṃ – Bổn sanh Con Báo (28/09/2015)

***

IX. NAVAKANIPĀTO – NHÓM CHÍN KỆ NGÔN

NAVAKANIPĀTO – NHÓM CHÍN KỆ NGÔN

 1. Gijjhajātakaṃ – Bổn sanh Chim Kên Kên (29/09/2015)
 2. Kosambajātakaṃ – Bổn sanh Kosambī (30/09/2015)
 3. Mahāsukajātakaṃ – Bổn sanh Chim Két Lớn (01/10/2015)
 4. Cullasukajātakaṃ – Bổn sanh Chim Két Nhỏ (02/10/2015)
 5. Hāritajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Hārita (03/10/2015)
 6. Padamāṇavakajātakaṃ – Bổn sanh Chàng Trai Xem Xét Vết Bàn Chân (04/10/2015)
 7. Lomasakassapajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Lomasakassapa (05/10/2015)
 8. Cakkavākajātakaṃ – Bổn sanh Chim Hồng Hạc (06/10/2015)
 9. Haḷiddirāgajātakaṃ – Bổn sanh Tâm Chao Đảo (07/10/2015)
 10. Samuggajātakaṃ – Bổn sanh Cái Hộp (08/10/2015)
 11. Pūtimaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Chó Rừng Pūtimaṃsa (09/10/2015)
 12. Tittirajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Gô (10/10/2015)

***

X. DASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN

DASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI KỆ NGÔN

 1. Catudvārajātakaṃ – Bổn sanh Bốn Cánh Cửa (11/10/2015)
 2. Kaṇhajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇha (12/10/2015)
 3. Catuposathikajātakaṃ – Bổn sanh Bốn Vị Hành Trai Giới (13/10/2015)
 4. Saṅkhajātakaṃ – Bổn sanh Bà-la-môn Saṅkha (14/10/2015)
 5. Cullabodhijātakaṃ – Bổn sanh Tiểu Giác Ngộ (15/10/2015)
 6. Kaṇhadīpāyanajātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇhadīpāyana (16/10/2015)
 7. Nigrodhajātakaṃ – Bổn sanh Vua Nigrodha (17/10/2015)
 8. Takkalajātakaṃ – Bổn sanh Củ Takkaḷa (18/10/2015)
 9. Mahādhammapālajātakaṃ – Đại Bổn sanh Dhammapāla (19/10/2015)
 10. Kukkuṭajātakaṃ – Bổn sanh Con Gà Trống (20/10/2015)
 11. Maṭṭakuṇḍalijātakaṃ – Bổn sanh Thiên Tử Maṭṭakuṇḍali (21/10/2015)
 12. Biḷārakosiyajātakaṃ – Bổn sanh Triệu Phú Biḷārakosiya (21/10/2015)
 13. Cakkavākajātakaṃ – Bổn sanh Chim Hồng Hạc (22/10/2015)
 14. Bhūripaññajātakaṃ – Bổn sanh Trí Tuệ Uyên Bác (23/10/2015)
 15. Mahāmaṅgalajātakaṃ – Bổn sanh Điềm Lành Lớn (24/10/2015)
 16. Ghatapaṇḍitajātakaṃ – Bổn sanh Ghata Sáng Suốt (25/10/2015)

***

  

XI. EKĀDASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI MỘT KỆ NGÔN

EKĀDASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI MỘT KỆ NGÔN

 1. Mātuposakajātakaṃ – Bổn sanh Người Phụng Dưỡng Mẹ (30/10/2015)
 2. Juṇhajātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Tử Juṇha (31/10/2015)
 3. Dhammajātakaṃ – Bổn sanh Thiên Tử Dhamma (01/11/2015)
 4. Udayajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Udaya (02/11/2015)
 5. Pānīyajātakaṃ – Bổn sanh Nước Uống Được (03/11/2015)
 6. Yudhañjayajātakaṃ – Bổn sanh Thái Tử Yudhañjaya (04/11/2015)
 7. Dasarathajātakaṃ – Bổn sanh Đại Vương Dasaratha (05/11/2015)
 8. Saṃvarajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Saṃvara (06/11/2015)
 9. Suppārakajātakaṃ – Bổn sanh Vị Suppāraka (07/11/2015)

***

  

XII. DVĀDASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI HAI KỆ NGÔN

DVĀDASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI HAI KỆ NGÔN

 1. Cūḷakuṇālajātakaṃ – Bổn sanh Chim Cu Cu Nhỏ (08/11/2015)
 2. Bhaddasālajātakaṃ – Bổn sanh Cây May Mắn (09/11/2015)
 3. Samuddavāṇijajātakaṃ – Bổn sanh Biển Cả Và Thương Buôn (12/11/2015)
 4. Kāmajātakaṃ – Bổn sanh Các Dục (13/11/2015)
 5. Janasandhajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Janasandha (14/11/2015)
 6. Mahākaṇhajātakaṃ – Bổn sanh Con Chó Đen Lớn (15/11/2015)
 7. Kosiyajātakaṃ – Bổn sanh Kẻ Keo Kiệt Kosiya (16/11/2015)
 8. Meṇḍakapañhajātakaṃ – Bổn sanh Câu Hỏi Về Con Cừu (17/11/2015)
 9. Mahāpadumajātakaṃ – Bổn sanh Hoàng Tử Paduma Vĩ Đại (18/11/2015)
 10. Mittāmittajātakaṃ – Bổn sanh Bạn Và Thù (19/11/2015)

***

XIII. TERASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI BA KỆ NGÔN

TERASAKANIPĀTO – NHÓM MƯỜI BA KỆ NGÔN

 1. Ambajātakaṃ – Bổn sanh Cây Xoài (23/11/2015)
 2. Phandanajātakaṃ – Bổn sanh Cây Phandana (24/11/2015)
 3. Javanahaṃsajātakaṃ – Bổn sanh Chim Thiên Nga Thần Tốc (25/11/2015)
 4. Cullanāradajātakaṃ – Tiểu Bổn sanh Ẩn Sĩ Nārada (26/11/2015)
 5. Dūtajātakaṃ – Bổn sanh Các Vị Sứ Giả (27/11/2015)
 6. Kāliṅgabodhijātakaṃ – Bổn sanh Vua Kāliṅga và Cội Bồ Đề (28/11/2015)
 7. Akittijātakaṃ – Bổn sanh Ẩn Sĩ Akitti (29/11/2015)
 8. Takkāriyajātakaṃ – Bổn sanh Thanh Niên Takkāriya (30/11/2015)
 9. Rurumigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Chúa Ruru (01/12/2015)
 10. Sarabhamigajātakaṃ – Bổn sanh Nai Sarabha (02/12/2015)

***

  

XIV. PAKIṆṆAKANIPĀTO – NHÓM LINH TINH

PAKIṆṆAKANIPĀTO – NHÓM LINH TINH

 1. Sālikedārajātakaṃ – Bổn sanh Ruộng Lúa Sāli (03/12/2015)
 2. Candakinnarajātakaṃ – Bổn sanh Nhân Điểu Canda (04/12/2015)
 3. Mahā-ukkusajātakaṃ – Bổn sanh Chim Ưng Vĩ Đại (05/12/2015)
 4. Uddālakajātakaṃ – Bổn sanh Đạo Sĩ Uddālaka (06/12/2015)
 5. Bhisajātakaṃ – Bổn sanh Các Củ Sen (07/12/2015)
 6. Surucijātakaṃ – Bổn sanh Vua Suruci (08/12/2015)
 7. Pañcuposathajātakaṃ – Bổn sanh Năm Vị Hành Trai Giới (09/12/2015)
 8. Mahāmorajātakaṃ – Bổn sanh Con Chim Công Vĩ Đại (10/12/2015)
 9. Tacchasūkarajātakaṃ – Bổn sanh Heo Rừng Taccha (11/12/2015)
 10. Mahāvāṇijajātakaṃ – Bổn sanh Người Thương Buôn Vĩ Đại (12/12/2015)
 11. Sādhīnajātakaṃ – Bổn sanh Đức Vua Sādhīna (13/12/2015)
 12. Dasabrāhmaṇajātakaṃ – Bổn sanh Mười Hạng Bà-La-Môn (14/12/2015)
 13. Bhikkhāparamparajātakaṃ – Bổn sanh Vật Thực Theo Tuần Tự (15/12/2015)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *