TAM TẠNG PĀLI – VIỆT tập 33

JĀTAKAPĀLI – BỔN SANH tập II

MỤC LỤC

*****

XV. VĪSATINIPĀTO – NHÓM HAI MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Mātaṅgajātakaṃ – Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mātaṅga (29/12/2015)
 2. Cittasambhūtajātakaṃ – Bổn Sanh Citta và Sambhūta (31/12/2015)
 3. Sivijātakaṃ – Bổn Sanh Đức Vua Sivi (03/01/2016)
 4. Sirimandajātakaṃ – Bổn Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu (01/02/2016)
 5. Rohantamigajātakaṃ – Bổn Sanh Nai Rohanta (04/02/2016)
 6. Cūḷahaṃsajātakaṃ – Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga (06/02/2016)
 7. Sattigumbajātakaṃ – Bổn Sanh Chim Két Sattigumba (09/02/2016)
 8. Bhallāṭiyajātakaṃ – Bổn Sanh Vua Bhallāṭiya (11/02/2016)
 9. Somanassajātakaṃ – Bổn Sanh Hoàng Tử Somanassa (13/02/2016)
 10. Campeyyajātakaṃ – Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya (18/02/2016)
 11. Palobhanajātakaṃ – Bổn Sanh Sự Cám Dỗ Lớn (20/02/2016)
 12. Pañcapaṇḍitapañho – Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ (22/02/2016)
 13. Hatthipālajātakaṃ – Bổn Sanh Vương Tử Hatthipāla (01/03/2016)
 14. Ayogharajātakaṃ – Bổn Sanh Tòa Nhà Sắt (05/03/2016)

***

XVI. TIṂSATINIPĀTO – NHÓM BA MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Kiṃchandajātakaṃ – Bổn Sanh Mong Muốn Gì (07/03/2016)
 2. Kumbhajātakaṃ – Bổn Sanh Cái Bình Rượu (10/03/2016)
 3. Jayaddisajātakaṃ – Bổn Sanh Vua Jayaddisa (15/03/2016)
 4. Chaddantajātakaṃ – Bổn Sanh Voi Chúa Chaddanta (17/03/2016)
 5. Sambhavajātakaṃ – Bổn Sanh Bậc Trí Sambhava (21/03/2016)
 6. Mahākapijātakaṃ – Bổn Sanh Con Khỉ Vĩ Đại (24/03/2016)
 7. Dakarakkhasapañho – Câu Hỏi của Thủy Thần (26/03/2016)
 8. Paṇḍarakajātakaṃ – Bổn Sanh Rồng Chúa Paṇḍaraka (29/03/2016)
 9. Sambulājātakaṃ – Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambulā (31/03/2016)
 10. Gandhatindukajātakaṃ – Bổn Sanh Thần Cây Tinduka (03/04/2016)

***

XVII. CATTĀḶĪSANIPĀTO – NHÓM BỐN MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Tesakuṇajātakaṃ – Bổn Sanh Ba Con Chim (07/04/2016)
 2. Sarabhaṅgajātakaṃ – Bổn Sanh Đại Ẩn Sĩ Sarabhaṅga (12/04/2016)
 3. Alambusājātakaṃ – Bổn Sanh Tiên Nữ Alambusā (16/04/2016)
 4. Saṅkhapālajātakaṃ – Bổn Sanh Long Vương Saṅkhapāla (19/04/2016)
 5. Cullasutasomajātakaṃ – Tiểu Bổn Sanh Sutasoma (22/04/2016)

***

XVIII. PAÑÑĀSANIPĀTO – NHÓM NĂM MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Nalinikājātakaṃ – Bổn Sanh Công Chúa Nalinikā (27/04/2016)
 2. Ummādantījātakaṃ – Bổn Sanh Mỹ Nhân Ummādantī (02/05/2016)
 3. Mahābodhijātakaṃ – Bổn Sanh Bậc Đại Nhân Mahābodhi (08/05/2016)

***

XIX. SAṬṬHINIPĀTO – NHÓM SÁU MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Soṇakajātakaṃ – Bổn Sanh Phật Độc Giác Soṇaka (13/05/2016)
 2. Saṅkiccajātakaṃ – Bổn Sanh Ẩn Sĩ Saṅkicca (23/05/2016)

***

XX. SATTATINIPĀTO – NHÓM BẢY MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Kusajātakaṃ – Bổn Sanh Đức Vua Kusa (28/05/2016)
 2. Soṇanandajātakaṃ – Bổn Sanh Soṇa và Nanda (05/06/2016)

***

XXI. ASĪTINIPĀTO – NHÓM TÁM MƯƠI KỆ NGÔN

 1. Cullahaṃsajātakaṃ – Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga (12/06/2016)
 2. Mahāhaṃsajātaṃ – Đại Bổn Sanh Thiên Nga (18/06/2016)
 3. Sudhābhojanajātakaṃ – Bổn Sanh Thức Ăn của Thần Tiên (25/06/2016)
 4. Kuṇālajātakaṃ – Bổn Sanh Chim Chúa Kuṇāla (05/07/2016)
 5. Mahāsutasomajātakaṃ – Đại Bổn Sanh Sutasoma (23/07/2016)

–ooOoo–

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *