TAM TẠNG PĀLI – VIỆT tập 29

SUTTANIPĀTAPĀḶI – KINH TẬP

Người Dịch: (1) HT. Thích Minh Châu (văn vần) – (2) Tỳ khưu Indacanda (văn xuôi)

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

MỤC LỤC:

SUTTANIPĀTAPĀḶI – KINH TẬP

I. URAGAVAGGO – PHẨM RẮN

01.  Uragasuttaṃ – Kinh Rắn (19/09/2013)
02.  Dhaniyasuttaṃ – Kinh Dhaniya (22/09/2013)
03.  Khaggavisāṇasuttaṃ – Kinh Sừng Tê Giác (01/10/2013)
04.  Kasībhāradvājasuttaṃ – Kinh Kasībhāradvāja (02/10/2013)
05.  Cundasuttaṃ – Kinh Cunda (03/10/2013)
06.  Parābhavasuttaṃ – Kinh Thoái Hóa (04/10/2013)
07.  Vasalasuttaṃ – Kinh Người Hạ Tiện (08/10/2013)
08.  Mettasuttaṃ – Kinh Từ Ái (09/10/2013)
09.  Hemavatasuttaṃ – Kinh Hemavata (11/10/2013)
10.  Āḷavakasuttaṃ – Kinh Āḷavaka (15/10/2013)
11.  Vijayasuttaṃ – Kinh Chiến Thắng (16/10/2013)
12.  Munisuttaṃ – Kinh Hiền Trí (18/10/2013)
      Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phẩm Này

II. CULLAVAGGO – TIỂU PHẨM

01.  Ratanasuttaṃ – Kinh Châu Báu (28/10/2013)
02.  Āmagandhasuttaṃ – Kinh Mùi Tanh Hôi (03/11/2013)
03.  Hirisuttaṃ – Kinh Hổ Thẹn (05/11/2013)
04.  Maṅgalasuttaṃ – Kinh Điềm Lành (06/11/2013)
05.  Sūcilomasuttaṃ – Kinh Sūciloma (07/11/2013)
06.  Kapilasuttaṃ – Kinh Kapila (08/11/2013)
07.  Brāhmaṇadhammikasuttaṃ – Kinh Truyền Thống Bà-la-môn (11/11/2013)
08.  Dhamma (nāvā) suttaṃ – Kinh Giáo Pháp (Chiếc Thuyền) (13/11/2013)
09.  Kiṃsīlasuttaṃ – Kinh Với Giới Gì (14/11/2013)
10.  Uṭṭhānasuttaṃ – Kinh Đứng Lên (15/11/2013)
11.  Rāhulasuttaṃ – Kinh Rāhula (16/11/2013)
12.  Nigrodhakappasuttaṃ – Kinh Nigrodhakappa (17/11/2013)
13.  Sammāparibbājanīyasuttaṃ – Kinh Du Hành Chân Chánh (19/11/2013)
14.  Dhammikasuttaṃ – Kinh Dhammika (23/11/2013)
      Tassuddānaṃ –  Tóm Lược Phẩm Này (23/11/2013)

III. MAHĀVAGGO – ĐẠI PHẨM

01.  Pabbajjāsuttaṃ – Kinh Xuất Gia (25/01/2014)
02.  Padhānasuttaṃ – Kinh Nỗ Lực (28/01/2014)
03.  Subhāsitasuttaṃ – Kinh Khéo Nói (29/01/2014)
04.  Sundarikabhāradvājasuttaṃ – Kinh Sundarikabhāradvāja (03/02/2014)
05.  Māghasuttaṃ – Kinh Māgha (06/02/2014)
06.  Sabhiyasuttaṃ – Kinh Sabhiya (15/02/2014)
07.  Selasuttaṃ – Kinh Sela (21/02/2014)
08.  Sallasuttaṃ – Kinh Mũi Tên (23/02/2014)
09.  Vāseṭṭhasuttaṃ – Kinh Vāseṭṭha (27/02/2014)
10.  Kokālikasuttaṃ – Kinh Kokālika (08/03/2014)
11.  Vatthugāthā – Các Kệ Ngôn Giới Thiệu (13/03/2014)

       Nālakasuttaṃ – Kinh Nālaka (16/03/2014)
12.  Dvayatānupassanāsuttaṃ – Kinh Quán Sát Hai Khía Cạnh
      Tassuddānaṃ – Tóm Lược Kinh Này (23/03/2014)
      Tassa vaggassuddānaṃ – Tóm Lược Phẩm Này (24/03/2014)

IV. AṬṬHAKAVAGGO – PHẨM NHÓM TÁM

01.  Kāmasuttaṃ – Kinh Giảng về Dục (12/04/2014)
02.  Guhaṭṭhakasuttaṃ – Kinh Nhóm Tám về Hang (14/04/2014)
03.  Duṭṭhaṭṭhakasuttaṃ – Kinh Nhóm Tám về Xấu Xa (15/04/2014)
04.  Suddhaṭṭhakasuttaṃ – Kinh Nhóm Tám về Trong Sạch (17/04/2014)
05.  Paramaṭṭhakasuttaṃ – Kinh Nhóm Tám về Tối Thắng (18/04/2014)
06.  Jarāsuttaṃ – Kinh về Sự Già (19/04/2014)
07.  Tissametteyyasuttaṃ – Kinh về Tissametteyya (20/04/2014)
08.  Pasūrasuttaṃ – Kinh về Pasūra (21/04/2014)
09.  Māgandiyāsuttaṃ – Kinh về Māgandiyā (23/06/2014)
10.  Purābhedasuttaṃ – – Kinh Trước Khi Hoại Rã (28/06/2014)
11.  Kalahavivādasuttaṃ – Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi (01/07/2014)
12.  Cūḷaviyūhasuttaṃ – Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ (04/07/2014)
13.  Mahāviyūhasuttaṃ – Kinh Sự Dàn Trận Lớn (09/07/2014)
14.  Tuvaṭakasuttaṃ – Kinh Một Cách Nhanh Chóng (15/07/2014)
15.  Attadaṇḍasuttaṃ – Kinh Uế Hạnh của Bản Thân (18/07/2014)
16.  Sāriputtasuttaṃ – Kinh Sāriputta (20/07/2014)
      Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phẩm Này

V. PĀRĀYANAVAGGO – PHẨM ĐI ĐẾN BỜ KIA

00.  Vatthugāthā – Kệ Ngôn Giới Thiệu (13/05/2014)
01.  Ajitasuttaṃ – Kinh Ajita (31/05/2014)
02.  Tissametteyyasuttaṃ – Kinh Tissametteyya (01/06/2014)
03.  Puṇṇakasuttaṃ – Kinh Puṇṇaka (02/06/2014)
04.  Mettagūsuttaṃ – Kinh Mettagū (03/06/2014)
05.  Dhotakasuttaṃ – Kinh Dhotaka (04/06/2014)
06.  Upasīvasuttaṃ – Kinh Upasīva (05/06/2014)
07.  Nandasuttaṃ – Kinh Nanda (06/06/2014)
08.  Hemakasuttaṃ – Kinh Hemaka (07/06/2014)
09.  Todeyyasuttaṃ – Kinh Todeyya (08/06/2014)
10.  Kappasuttaṃ – Kinh Kappa (09/06/2014)
11.  Jatukaṇṇisuttaṃ – Kinh Jatukaṇṇi (10/06/2014)
12.  Bhadrāvudhasuttaṃ – Kinh Bhadrāvudha (11/06/2014)
13.  Udayasuttaṃ – Kinh Udaya (12/06/2014)
14.  Posālasuttaṃ – Kinh Posāla (13/06/2014)
15.  Mogharājasuttaṃ – Kinh Mogharāja (14/06/2014)
16.  Piṅgiyasuttaṃ – Kinh Piṅgiya (15/06/2014)
17.  Parāyanānugītigāthā – Đi Đến Bờ Kia – Các Kệ Ngôn Tường Thuật. (17/06/2014) 

Suttanipāto samatto – Kinh Tập được đầy đủ.
 –ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *