MỤC LỤC

*****

 

 

PĀRĀYANAVAGGO – PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA

 

 

 1. 00. Vatthugāthā – Kệ ngôn giới thiệu (13/05/2014)

 

 1. 01. Ajitamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Ajita (29/04/2017) 02. Tissametteyyamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Ajita (03/05/2017)

  03. Puṇṇakamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Puṇṇaka (dịch xong ngày 11/05/2017)

  04. Mettagūmāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Mettagū (dịch xong ngày 30/05/2017)

  05. Dhotakamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Dhotaka (dịch xong ngày 05/06/2017)

 2. 06. Upasīvamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Upasīva (dịch xong ngày 17/06/2017)

 

 1. 07. Nandamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Nanda (dịch xong ngày 22/06/2017) 08. Hemakamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Hemaka (dịch xong ngày 25/06/2017) 

  09. Todeyyamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Todeyya (dịch xong ngày 27/06/2017) 

  10. Kappamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Kappa (dịch xong ngày 30/06/2017) 

  11. Jatukaṇṇīmāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Jatukaṇṇī (dịch xong ngày 04/07/2017) 

  12. Bhadrāvudhamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Bhadrāvudha (dịch xong ngày 07/07/2017) 

  13. Udayamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Udaya (dịch xong ngày 11/07/2017) 

  14. Posālamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Posāla (dịch xong ngày 16/07/2017) 

  15. Mogharājamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Mogharāja (dịch xong ngày 23/07/2017) 

  16. Piṅgiyamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Piṅgiya (dịch xong ngày 26/07/2017) 

 2. 17. Pārāyanānugīti – Phần Tường Thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia (dịch xong ngày 18/08/2017)

 

****

 

 1. AJITASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH AJITA
  1 – 1 (dịch xong ngày 15/04/2017)
  1 – 2 (dịch xong ngày 17/04/2017)
  1 – 3 (dịch xong ngày 19/04/2017)
  1 – 4 (dịch xong ngày 20/04/2017)
  1 – 5 (dịch xong ngày 22/04/2017)
  1 – 6 (dịch xong ngày 24/04/2017)
  1 – 7 (dịch xong ngày 27/04/2017)
  1 – 8 (dịch xong ngày 29/04/2017)

2. TISSAMETTEYYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH TISSAMETTEYYA
2 – 1 (dịch xong ngày 01/05/2017)
2 – 2 (dịch xong ngày 02/05/2017)
2 – 3 (dịch xong ngày 03/05/2017)

3. PUṆṆAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH PUṆṆAKA
3 – 1 (dịch xong ngày 05/05/2017)
3 – 2 (dịch xong ngày 06/05/2017)
3 – 3 (dịch xong ngày 07/05/2017)
3 – 4 (dịch xong ngày 09/05/2017)
3 – 5 (dịch xong ngày 10/05/2017)
3 – 6 (dịch xong ngày 11/05/2017)

4. METTAGŪSUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH METTAGŪ
4 – 1 (dịch xong ngày 15/05/2017)
4 – 2 (dịch xong ngày 18/05/2017)
4 – 3 (dịch xong ngày 20/05/2017)
4 – 4 (dịch xong ngày 22/05/2017)
4 – 5 (dịch xong ngày 23/05/2017)
4 – 6 (dịch xong ngày 24/05/2017)
4 – 7 (dịch xong ngày 25/05/2017)
4 – 8 (dịch xong ngày 26/05/2017)
4 – 9 (dịch xong ngày 27/05/2017)
4 – 10 (dịch xong ngày 28/05/2017)
4 – 11 (dịch xong ngày 29/05/2017)
4 – 12 (dịch xong ngày 30/05/2017)

5. DHOTAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH DHOTAKA
5 – 1 (dịch xong ngày 31/05/2017)
5 – 2 (dịch xong ngày 31/05/2017)
5 – 3 (dịch xong ngày 01/06/2017)
5 – 4 (dịch xong ngày 02/06/2017)
5 – 5 (dịch xong ngày 03/06/2017)
5 – 6 (dịch xong ngày 04/06/2017)
5 – 7 (dịch xong ngày 05/06/2017)
5 – 8 (dịch xong ngày 06/06/2017)

6. UPASĪVASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH UPASĪVA
6 – 1 (dịch xong ngày 07/06/2017)
6 – 2 (dịch xong ngày 08/06/2017)
6 – 3 (dịch xong ngày 09/06/2017)
6 – 4 (dịch xong ngày 10/06/2017)
6 – 5 (dịch xong ngày 15/06/2017)
6 – 6 (dịch xong ngày 16/06/2017)
6 – 7 (dịch xong ngày 17/06/2017)
6 – 8 (dịch xong ngày 17/06/2017)

7. NANDASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH NANDA
7 – 1 (dịch xong ngày 18/06/2017)
7 – 2 (dịch xong ngày 19/06/2017)
7 – 3 (dịch xong ngày 20/06/2017)
7 – 4 (dịch xong ngày 20/06/2017)
7 – 5 – 6 (dịch xong ngày 20/06/2017) 

7 – 7 (dịch xong ngày 21/06/2017) 
7 – 8 (dịch xong ngày 22/06/2017) 

8. HEMAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH HEMAKA
8 – 1 (dịch xong ngày 23/06/2017) 
8 – 2 (dịch xong ngày 24/06/2017) 
8 – 3 (dịch xong ngày 24/06/2017) 
8 – 4 (dịch xong ngày 25/06/2017) 

9. TODEYYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH TODEYYA
9 – 1 (dịch xong ngày 26/06/2017) 
9 – 2 (dịch xong ngày 26/06/2017) 
9 – 3 (dịch xong ngày 27/06/2017) 
9 – 4 (dịch xong ngày 27/06/2017) 

10. KAPPASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH KAPPA
10 – 1 (dịch xong ngày 28/06/2017) 
10 – 2 (dịch xong ngày 29/06/2017) 
10 – 3 (dịch xong ngày 30/06/2017) 
10 – 4 (dịch xong ngày 30/06/2017) 

11. JATUKAṆṆĪSUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH JATUKAṆṆĪ
11 – 1 (dịch xong ngày 01/07/2017) 
11 – 2 (dịch xong ngày 02/07/2017) 
11 – 3 (dịch xong ngày 03/07/2017) 
11 – 4 (dịch xong ngày 04/07/2017) 
11 – 5 (dịch xong ngày 04/07/2017) 

12. BHADRĀVUDHASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH BHADRĀVUDHA
12 – 1 (dịch xong ngày 05/07/2017) 
12 – 2 (dịch xong ngày 06/07/2017) 
12 – 3 (dịch xong ngày 07/07/2017) 
12 – 4 (dịch xong ngày 07/07/2017) 

13. UDAYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH UDAYA
13 – 1 (dịch xong ngày 08/07/2017) 
13 – 2 (dịch xong ngày 09/07/2017) 
13 – 3 (dịch xong ngày 10/07/2017) 
13 – 4 (dịch xong ngày 11/07/2017) 
13 – 5 (dịch xong ngày 11/07/2017) 
13 – 6 (dịch xong ngày 11/07/2017) 
13 – 7 (dịch xong ngày 11/07/2017) 

14. POSĀLASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH POSĀLA
14 – 1 (dịch xong ngày 13/07/2017) 
14 – 2 (dịch xong ngày 14/07/2017) 
14 – 3 (dịch xong ngày 15/07/2017) 
14 – 4 (dịch xong ngày 16/07/2017) 

15. MOGHARĀJASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH MOGHARĀJA
15 – 1 (dịch xong ngày 18/07/2017) 
15 – 2 (dịch xong ngày 19/07/2017) 
15 – 3 (dịch xong ngày 19/07/2017) 
15 – 4 (dịch xong ngày 23/07/2017) 

16. PIṄGIYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH PIṄGIYA
16 – 1 (dịch xong ngày 24/07/2017) 
16 – 2 (dịch xong ngày 25/07/2017) 
16 – 3 (dịch xong ngày 25/07/2017) 
16 – 4 (dịch xong ngày 26/07/2017) 

17. PĀRĀYANĀNUGĪTINIDDESO – DIỄN GIẢI PHẦN TƯỜNG THUẬT KINH ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA
17- 00 (dịch xong ngày 28/07/2017) 

17 – 01 – 02 – 03 (dịch xong ngày 29/07/2017) 
17 – 04 (dịch xong ngày 30/07/2017) 
17 – 05 (dịch xong ngày 31/07/2017) 
17 – 06 (dịch xong ngày 01/08/2017) 
17 – 07 (dịch xong ngày 02/08/2017) 
17 – 08 (dịch xong ngày 03/08/2017) 
17 – 09 (dịch xong ngày 04/08/2017)
17 – 10 (dịch xong ngày 05/08/2017)
17 – 11 (dịch xong ngày 06/08/2017)
17 – 12 (dịch xong ngày 07/08/2017)
17 – 13 (dịch xong ngày 08/08/2017)
17 – 14 (dịch xong ngày 09/08/2017)
17 – 15 (dịch xong ngày 09/08/2017)
17 – 16 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 – 17 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 – 18 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 – 19 (dịch xong ngày 11/08/2017)
17 – 20 (dịch xong ngày 12/08/2017)
17 – 21 (dịch xong ngày 13/08/2017)
17 – 22 (dịch xong ngày 14/08/2017)
17 – 23 (dịch xong ngày 15/08/2017)
17 – 24 (dịch xong ngày 16/08/2017)
17 – 25 (dịch xong ngày 17/08/2017)
17 – 26 (dịch xong ngày 18/08/2017)

18. KHAGGAVISĀṆASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH SỪNG TÊ NGƯU

PAṬHAMO VAGGO – PHẨM THỨ NHẤT
18 – 01 – 01 (dịch xong ngày 20/08/2017)
18 – 01 – 02 (dịch xong ngày 22/08/2017)
18 – 01 – 03 (dịch xong ngày 23/08/2017)
18 – 01 – 04 (dịch xong ngày 24/08/2017)
18 – 01 – 05 (dịch xong ngày 24/08/2017)
18 – 01 – 06 (dịch xong ngày 25/08/2017)
18 – 01 – 07 (dịch xong ngày 26/08/2017)
18 – 01 – 08 (dịch xong ngày 27/08/2017)
18 – 01 – 09 (dịch xong ngày 28/08/2017)
18 – 01 – 10 (dịch xong ngày 28/08/2017)

DUTIYO VAGGO – PHẨM THỨ NHÌ
18 – 02 – 01 (dịch xong ngày 29/08/2017)
18 – 02 – 02 (dịch xong ngày 29/08/2017)
18 – 02 – 03 (dịch xong ngày 30/08/2017)
18 – 02 – 04 (dịch xong ngày 30/08/2017)
18 – 02 – 05 (dịch xong ngày 30/08/2017)
18 – 02 – 06 (dịch xong ngày 01/09/2017)
18 – 02 – 07 (dịch xong ngày 02/09/2017)
18 – 02 – 08 (dịch xong ngày 02/09/2017)
18 – 02 – 09 (dịch xong ngày 03/09/2017)
18 – 02 – 10 (dịch xong ngày 04/09/2017)

TATIYO VAGGO – PHẨM THỨ BA
18 – 03 – 01 (dịch xong ngày 05/09/2017)
18 – 03 – 02 (dịch xong ngày 07/09/2017)
18 – 03 – 03 (dịch xong ngày 08/09/2017)
18 – 03 – 04 (dịch xong ngày 09/09/2017)
18 – 03 – 05 (dịch xong ngày 09/09/2017)
18 – 03 – 06 (dịch xong ngày 10/09/2017)
18 – 03 – 07 (dịch xong ngày 10/09/2017)
18 – 03 – 08 (dịch xong ngày 11/09/2017)
18 – 03 – 09 (dịch xong ngày 16/09/2017)
18 – 03 – 10 (dịch xong ngày 17/09/2017)

CATUTTHO VAGGO – PHẨM THỨ TƯ
18 – 04 – 01 (dịch xong ngày 18/09/2017)
18 – 04 – 02 (dịch xong ngày 19/09/2017)
18 – 04 – 03 (dịch xong ngày 19/09/2017)
18 – 04 – 04 (dịch xong ngày 21/09/2017)
18 – 04 – 05 (dịch xong ngày 22/09/2017)
18 – 04 – 06 (dịch xong ngày 23/09/2017)
18 – 04 – 07 (dịch xong ngày 24/09/2017)
18 – 04 – 08 (dịch xong ngày 24/09/2017)
18 – 04 – 09 (dịch xong ngày 25/09/2017)
18 – 04 – 10 (dịch xong ngày 26/09/2017)
18 – 04 – 11 (dịch xong ngày 28/09/2017)

Cullaniddesapāḷi niṭṭhitā.

Tiểu Diễn Giải được hoàn tất.

–ooOoo–

 

 

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *