TIỂU PHẨM I – CHƯƠNG HÀNH SỰ: HÀNH SỰ HÒA GIẢI, BỐN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN

Tiểu Phẩm I – Chương Hành Sự

Hành sự hòa giải

Bốn trường hợp trong khi mong muốn

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi lộc, vị ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, vị ra sức làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, vị mắng nhiếc gièm pha các người tại gia, vị chia rẽ các người tại gia với các người tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức Phật trước (mặt) các người tại gia, vị chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các người tại gia, vị chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, vị sỉ vả các người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm tệ, vị không thực hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu: Hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi lộc, hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, hạng mắng nhiếc gièm pha các người tại gia, hạng chia rẽ các người tại gia với các người tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu này.

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật trước (mặt) các người tại gia, hạng chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các người tại gia, hạng chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, hạng sỉ vả các người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm tệ, hạng không thực hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu này.

Dứt bốn trường hợp trong khi mong muốn.

*****

Các bài viết trong sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *