VIDEOS 4. HÃY TINH TẤN VÀ CHỨNG NGHIỆM | NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI – TRÌNH PHÁP TỨ NIỆM XỨ

Videos 4. Hãy Tinh Tấn Và Chứng Nghiệm | Ngài Thiền Sư U Paññathami – Trình Pháp Tứ Niệm Xứ

 

 

BỘ VIDEOS TRÌNH PHÁP TỨ NIỆM XỨ – NGÀI THIỀN SƯ U PAÑÑATHAMI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *