MỤC LỤC
Phần 1
Lời Giới Thiệu Của Như Lai Thiền Viện
Tiểu Sử Hòa Thượng Thiền Sư U Paṇḍita
Vài Nét Về Cố Tỳ Kheo Pháp Luân
Lời Tựa
Phần 2
Vun Bồi Tâm Linh
Dẫn Nhập
Bố Thí
Trì Giới
Phần 3
Hành Thiền
Khuyết Điểm Của Hạnh Phúc Thế Tục
Ích Lợi của Hành Thiền
Sức Mạnh Của Tâm
Hạnh Phúc Bảo Đảm
Hai Pháp Hành Thiền
Thiền Vắng Lặng
Thiền Minh Sát Niệm Xứ và Đạo, Quả
Tu Tập Theo Kinh Điển
Phần 4
Tứ Niệm Xứ
Phần 5
Giới Định Huệ – Bát Chánh Đạo
Minh Sát Căn Bản
Đề Mục Thiền
Bắt Đầu Với Đề Mục Dễ Thấy
Lãnh Vực Của Thiền Minh Sát Niệm Xứ
Tục Đế và Chân Đế.
Đặc Tính Của Đề Mục
Phần 6
Chuẩn Bị Cho Việc Thực Tập
Tác Phong và Thái Độ Thực Tập
Các Yếu Tố Cần Thiết Cho Việc Thực Tập
Thành Công
Hãy Làm Chậm Lại
Không nên Hoài Nghi
Niệm Vào Đề Mục Nổi Bật Nhất
Ghi Nhận Đề Mục Cẩn Thận
Phần 7
Những Điều Trọng Yếu Trong Thiền Tập
Tầm, Tấn, Niệm Định
Chánh Niệm Vững Vàng
Tầm Quan Trọng Của Sát Na Định
Phát Triển Và Quân Bình Ngũ Ngũ Lực
Phần 8
Năm Chướng Ngại Tâm
Các Chi Thiền Minh Sát
Kinh Hành và Lợi Ích
Phần 9
Minh Sát Trực Tiếp và Minh Sát Suy Diễn
Minh Sát Trực Tiếp
Minh Sát Suy Diễn
Hãy Nỗ Lực Tu Tập
Đừng Để Bị Khổ Đau
Nhân Duyên và Luân Hồi
Tinh Tấn Hành Thiền
Hạnh Phúc
Phần 10
Giải Thoát
Giải Thoát Trong Khoảnh Khắc
Giải Thoát Tạm Thời
Giải Thoát Cao Thượng
Trình Pháp
Phần 11
Nuôi Dưỡng Cây Minh Sát Tuệ
Tỳ Khưu
Người Bạn Đạo Lý Tưởng
Phần 12
Kết Luận
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *