Xuất Gia

Thiền Sư Kim Triệu Hiệu Đính

Sakyamuni Buddhist Meditation Center

 

KINH PHÁP CÚ

“Ai ở đời, đoạn dục,

Bỏ nhà, sống xuất gia,

Dục hữu được đoạn tận,

Ta gọi Bà-la-môn.”

PHẨM BÀ-LA-MÔN • 415

“Ai ở đời đoạn ái

Bỏ nhà, sống xuất gia,

Ái hữu được đoạn tận,

Ta gọi Bà-la-môn.”

PHẨM BÀ-LA-MÔN • 416

“Tỳ khưu, tát thuyền này,

Thuyền không, nhẹ đi mau.

Trừ tham, diệt sân hận,

Tất chứng đạt Niết-Bàn.”

PHẨM TỲ KHƯU • 369

~ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt

TẢI SÁCH EBOOK TẠI ĐÂY: Xuất Gia

xuat-gia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *